Миллатирттал дянив дичлансса ихтияр щихьчIав дакъассар

Вай гьантрай хъунмасса аваза гьаз хьунни Къизлардал райондалий ххуллуцI «Чеченская Республика, Шелковской район» тIий чирчусса ула ларчIссаттарцI хьхьунил чIумал жула жагьилтурал дуртсса роликрал. Авазагу интернетрал кумаграйну ппив хьунни ца-кIира ссятрал мутталий республикалийгу, мунил кьатIувгу.


З. АьбдурахIманова
Гьарзатрал дайдихьунугу хьуну дур Чачан Республикалул ххуллурдал хозяйствалул зузалтрал Къизлардал аьрщарай­сса цалла дазурду дайдихьлайсса кIанай, ххуллуцI, ттарцI дацIан даву ва, гиккусса халкьуннан му иш къулай къабивзун, хьхьуниву Къизлардал райондалий­сса щархъавасса кIиттуршаксса жагьилнал ттарцI экьирутаву. Хъиривмур кьини аьрали машинарттай ва ярагъуннищал гиккун увкIун ур Чачан Республикалул парламетрал спикер МахIаммад Даудов. Мунал аьр­ххилулгу, халкь паракьат бан кIанай, ялунгу агьалинаву сси-къащи, хIусутшиву ххи дурунни тIисса аваза гьаз хьунни социал сетирдаву.

Мура кьини ва иширан хасъсса батIаву хьунни Дагъусттан Республикалул БакIчи Владимир ВасильевлучIа, хIукуматрал къуллугъирттал каялувчиталгу гьурттуну. БакIчинал кIицI бунни Къизлардал райондалий ва иширацIун дархIусса тагьар мяйжаннугу бигьасса дакъашиву.
— Жунма багьлай бур, анавар къабувккун, хъинну ялув бавцIуну, кIивагу чулухасса пикри-зикрирдах вичIи дишин. АьрщарацIун ва республикар­ттал дазурдацIун бавхIусса ма­съала бигьану щаллу бан бю­хъайсса масъала бакъашиву цинявннан кIулсса затри. Амма закондалул ххуллиягу буклан къабучIиссар. Уссурвал кунма­сса кIива миллатрал дянив цIу рутлангу щихьчIав ихтияр да­къассар, — кунни Васильевлул.

БакIчинал кIицI бунни мукунма, цува республикалул бакI дургьуну уссаксса, жулла аьрщарал цурда ца метра, хъирив къалавну, маслихIатру къаккавккун, ххал къадиргьуну, щихьхьунчIав къаитадакьиншиву.
— Бур гужру жула уссушиврийсса кIива миллат цаннийн ца щун бан кьаст лахIлахIисса, жула дянив цIу рутан хIадурсса. ЦукунчIав къабучIиссар миннахьхьун рухсат булун. ЦIана республикалий хъанахъи­сса дахханашивурттайн ва цIу­шиннардайн вихшала дихьлахьиссагу халкьуннаву гьарза хъанай бур, мунияту жулгу бурж жуйнма бивхьусса умудру дузрайн буккан бавур, — увкунни В. Васильевлул.

Шиккува дакIнийн бутан, ва шинал, январьданий, Да­гъусттаннал ва Чачаннал дянив икьрал дурссар кIирагу респуб­ликалул дянивсса дазурду ххал дуван, хъирив лаян. Апрельданул 16-нний кIирагу республикалул спикертурал баян бувну бивкIссар хIукуматрал реестрданийн ласун хьхьичI ми давур­тту цаппара хIаллайсса дацIан дан. Май зуруй Дагкадастрданул баян бувну бур жулла республикалул, Чачаннал, Ставрополлал крайрал ва Къалмукьнал чIарахсса дазурдал хъирив лаллансса давурттал конкурс. ХIасил, вай давуртту къуртал хьун аьркинссар ва шинал ахирданийнин.