МарцIшиву дуруччинсса ттизаманнул ца чаран

«Аьрасатнал экологиялул оператор» тIисса ПКК-лул гендиректор Д.П.Буцаевлул чагъардануцIунсса кабакьулул амрулийн бувну Дагъусттаннай щурущи дуллалиссар «РЭО Радар» тIисса информациялул система.

З. АьбдурахIманова
Ванийн бувну, пулансса кIаная хъунмасса хIаллай цIинцI-ччюрк къадукьлай, ва масъалалуха зузисса къуллугъру цайнма багьай­сса тIайланмасса буржру биттур бан къахъанахъисса кIанттурду итталун багьарча, агьалинаща бюхъантIиссар, хьхьу-кьини къакуну, ва телефондалийн оьвкуну, баян бан 8 (800) 600-90-08 ягу чичин сайтрайн radar.reo.ru

Гьарнаща бюхъантIиссар, рирщуну суратгу, региондалий­сса операторная аьрза тIайла буккан вайннал сайтрайн ягу бусан телефондалувух.
Система щурущи даврийну бюхъантIиссар экологиялул тагьар ххуй дан ва тIабиаьт чапал дуллалисса, зия дуллали­сса цIинцI-ччюрк агьалинал чун дичлай бурив ва ми дукьан буржлувми цукун зий бурив ххал буллан.