Ливксса баларду чувшиврий лавхъссар

ш. Кьуби

Илданийх цIа дурксса Кьубиял ризкьичитурал ялун чIявусса баларду ливкссар, чIявусса ккувхIуссар. 1936-ку шинал, «раскулачивать» буллалиссару тIий, ацIва къатлул кулпат,

мюрщисса оьрчIругу хIалану, 55 бакI инсантурал, оьрмулухун ядуллай бивкIсса ду-дакъамургу кьаритан бувну, ризкьи-кьинигу зерххуну, тIайла бувкссар Къазахъисттаннал авлахъирттайн.


Мунилва хъирив, 1937-ку шинал июль зуруй, хьхьунил хьхьудядизал, ацIа чув-адамина, лаххан-ликкан къабивтун, мюрщисса оьрчIру ва кулпат­ругу кьабитан бувну, ятIапрай тIайла бувкссар Анжилийн. Миннаясса ряха, Дагъусттаннал «Тройкалул» хIукмулийну, октябрьданул 17-нний аьщун ивзссар. Мукьа тIайла увкссар ссивирлив, 10-15 шинну дуснакьрал кьуркьуну.
Вай хъамабитансса хъиннува хъунмасса бала бувкIссар 1941-1945 шиннардий. Хъун да­къасса Кьубиял шяравату ­аьрай талан лавгссар 129 инсан, мигу чIявуми – яттихIухчалт. Миннавату дяъвилул оьттул майданнай ливчIссар 73 инсан. ЧIири-ссирссилттугума къархьусса 10 жагьил-комсомолец ялагу хушрай лавгссар, миннаяту зана къавхьуссар 6.

КIинтнил миналий Губачиауллай бивкIсса яттил махъа, кулпатирттачIан-оьрчIачIан гьанвагу къабивтун, аьрайн-гьавккурттан кIанай, хIажлул-лачIал хьхьахьхьарттал киса-кьуцурттугу бувцIуну, тIайла бувкссар Бабаюртлив. Ги­ччагу – тIайланма фронтрайн. Ми ивкIссар 12 инсан – цIасса яттил усттартал. Цаягу зана къавхьуссар.
Мукуна Кьубиял шяравату аьрайн лавгун ивкIссар нитти-буттал ца-ца акъа къаивкIсса, буцай душругу ялугьлай ливчIсса, 9 жагьил. Цаягу зана къавхьу­ссар. Вайнна миннал цIарду: ГъалбарцIхъал МахIаммад, Сулайманхъал Ширвани, Къиш­ттилихъал Бадруттин, Аьлилхъал МахIаммад, Пяттахъал Жавраил, Макъилавхъал Кьасин, Билаловхъал Камил-Пача, Садикьхъал Гъаппар, Хъуна Юсупхъал ХIасан.

Шяраву 8 жагьилсса жалин-душ ливчIссар щащарну, ца-ца дяъвилул ятинталгу ябуллай, кIилчин дунияллул чаннайнгу къабувккунма. Вайнна миннал цIарду: МахIаммадова Жамилат, Аьлилова ПатIимат, ХIа­санова БатIи, Аьлиева ПатIимат, МахIаммадова ПатIи­мат, ХIам­залаева Амина, Са­дикьова Шарипат, Исяева ПатIимат. Вайнная хIакьину цавагу сагъну ливчIун бакъар.
Вайксса баларду ливккун бивкIнугу, Кьубиял захIматрал агьлу цала дуллалимуния ма­хъунмай къавхьуссар, цала оьр­мулул буржру лажин кIялану биттур буллай бивкIссар.

Оьмахан, ш. Кьуби