Ламул ялалу лавкьунни

Ккуллал райондалий янилун дагьлай дуллалисса давуну дур Хъуннеххал ялтту буллалисса ламу. Ва ламу буллай бур Гъумучи-Вихьул-Ваччи тIисса ххуллул 21-муркилометралий, Хъюйннал шяраваллил чIарав. ХьхьичIава шикку бувну бивкIсса ламу лавхIуну, хъуни машинартту занан нигьачIаву дуну бу­ссия. ДукIу, 2018-ку шинал, декабрь зуруй буллан бивкIуна цIусса ламу.


Жу цакьнивагу бувсъссия шикку дуллалисса давуртту лябуккулий най душиву. Вана вай гьайнтрай ламул ялалу ларкьунни. Утти дуллантIий бур ванил ялттувсса ва чуллахух­сса давуртту. Пландалийн бувну ламу дузал бан ккаккан бувну бур гьашину декабрь зуруй­ннийн. «Мунияр хьхьичI сентябрь зуруйннин къуртал данмур буванну давуртту», — тIий ур давурттай каялувшиву дуллалисса ­Аьлим Агъаев.

ЦIуллу баннав зу, пишакартал!

ХIажимурад ХIусайнов