Лакку билаятрал рухI

Ассаламу аьлайкум, ххирасса лакрал жямат!
ХIакьинугу бусанна на зухь «Лакку билаятрал рухI» группалувусса ххарисса хаварду.
Бусанна щаллагу дунияллийх кIама бивщусса, дазул кьатIув ва Аьрасатнал билаятрал личIи-личIисса регионнай ялапархъана­хъисса жула лакрал лайкьну дуручлай бушиву миллатралгу, Да­гъусттанналгу цIа.

Лаккучу Швециянал чемпион хьунни

Уттигъанну Швециянал билаят­рай хьусса лачIунбуккаврил чемпионатрай цалчинсса кIану бувгьуну, чемпионнал цIа ларсунни жула лаккучунал, Кьукниятусса Аьбдуллул ва ЧIятусса Бадрижатлул арс ХIасанов Шайхлул.
2002 шинайнин Шайх ялапар хъанай ивкIун ур Буйнакскалий. Мунияр махъ ва ниттищал ивзун ур Швециянавун. Спортрахун (грекнал ва румуллал бияврил ва лачIунуккаврил) агьну ур 8 шинаву. Иш-тагьар мукун дагьну, мадара шиннардий Шайхлун спорт кьабитангу багьну бур. КIура авну махъ сивсусса жагьилнаща, кьариртмургу хъирив лаян дурну, Швециянал чемпион хьунсса даражалийн гьаз хьун бювхъуну бур. Шайхлул школалий дуклай унува къуртал бувну бур ххуллурдал ва ламурдал инженер шайсса колледжгу.
ЦIана Шайхлун 31 шин дур. Ванал кIия арс ур. Гъурбатрайгу лакрал цIа бюхттул дуллан цIуллушиву дулуннав вихьхьун, Шайх.

Цаярва хъуниминнаяргу ххув хьунни

Жува жула оьрчIал спортравусса ххувшавурттайн ­аьдат шаврил, цал-цал миннух къулагъас къадурсса чIунгума шай. ХIисав дарча, цIанасса, жагьилтал оьккимунийн кIункIу хьунсса шартIру ххишаласса заманнай, вайннал хьхьичIуннайшивурттая ххишаласса ххаришиву, рязишиву дикIан аьркинни.
Бюхттулсса ххувшаву ларсунни уттигъанну Владивостокрай хьу­сса «Наследие Трои» тIисса Амурдал областьрал лачIунбуккаврил тIиртIусса турнирданий «Лакку билаятрал рухI» группалувасса Ккулатусса Жариятлул уссил Арсеннул оьрчIал, 9 шинавусса Аьбдуллаев Рамазаннул. Приморскаллал, Хабаровскаллал крайрдаясса, Амурдал областьраясса 150 чIава жагьил гьуртту хъанахъисса турнирданий, цаяра оьрмулул хъуни­сса оьрчIащал увккун, ххув хьунни жула лакку оьрчI.
Рамазаннул ва цалчинсса ххувшаву дакъар. Уттинингу ванал хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну бур Амурдал областьрал ва Дальневосточный округрал лачIунбуккаврил турнирдай.
Шиккува бусан, Аьбдуллаевхъал кулпат чIярусса шиннардий ялапар хъанай бур Амурдал областьрай Благовещенск шагьрулий.
ЧIава спортсменнахь ххувшаву барча дуллай, чIа тIий буру ванан так хьхьичIуннайшивуртту ва тIайлабацIуртту.

Москавлив Ккавкказуллал къавтIавуртту лахьхьин дуллай

«Лакку билаятрал рухI» гру­ппалувасса Ххутрал шяравасса Диана Аьлиева ялапар хъанай буссар Москавлив. Цила уссищал, Рустам Аьлиевлущал, 2008-ку шинал вайннал сакин бувну бур Москавлив Ккавкказуллал ва кла­ссикалул къавтIавурттал ансамбль «Kavkazdance». Та ппурттуву ва Москавлив ва Щалагу Москавуллал областьрай Ккавкказуллал къавтIавуртту лахьхьин дайсса цалчинсса школа хьуссар. Москавливсса чIявусса лакку оьрчIругу занай буссар шиккун. Ансамбльданул чIярусса ххувшавуртту ларсун дур личIи-личIину Аьрасатнал ва Дунияллул конкурсирдай гьуртту хьуну. Вай гьантрайгу, Щала Аьра­сатнаву нанисса хореографиялул ва балетмейстертурал конкурсрай гьуртту хьуну, коллективрал ларсун дур 2 Гран-при ва мукьа къавтIалал лайкь дурну дур 1-мур даражалул лауреатнал цIа.
«Жул мурад – гьарица оьрчIан бикIу, хъунаманан бикIу цала культура хъама къаритавур», — тIий бур ансамбльданул каялувчитал, къавтIавурттал постановщиктал ва преподавательтал Диана ва Рустам Аьлиевхъул.
Шиккува бусан, Рустам къав­тIий ивкIун ур дунияллийх машгьур хьусса «Асса», «Счастливое детство», «Юность гор» ансамбльлаву. Зий ивкIун ур «Лезгинка» ва «Дагестан» ансамбльлаву. Ваналли сакин дурсса цIанихсса «Дети гор» ансамбль. Рустамлул къуртал бувну бур Краснодардайсса Культуралул институт.
Диана занай бивкIун бур «Счастливое детство» ансамбльданувун, «Ватан» тIисса фольклорданул ва хореографиялул школалийн. Къуртал бувну бур «Лезгинка» ансамбльданучIасса хореографиялул школа-студия, Да­гъусттаннал университетрал культуралул факультет. Зий бивкIун бур МахIачкъалаллал музыкалул 4-мур школалий.
ЦIана Аьлиевхъал къавтIаврил школа хъинну сий дуну бур Мос­кавлив. Шиккун дагъусттан оьрчIру бакъасса цайми миллатирттал, хIатта оьрус оьрчIругума занай бур.

Андриана Аьбдуллаева

Читайте также: