Къабукканнав зу буручлансса!

ОьрчIру буруччаврил кьинилун хасну ххаллил­сса байран дунни цала аякьалийн лавсъсса оьрчIан ва нитти-буттан ЦIуссалакрал райондалул КЦСОН-далул (комплексный центр социального обслуживания населения) зузалтрал.

ЦIуминалийсса трестрал къатрал хьхьичIсса майдан чIюлу бувну бия байрандалун хасну, баллай бия балайрдал чIурду, тяхъасса оьрчIал хъяхъавуртту. ЧIирттайн лархъун дия оьрчIал дирхьусса суратирттал стендру.
Кьинибархан оьрчIайх дачIлай бия нацIу-кьацIурду, игрушкартту.

ОьрчIал байрандалий гьур­тту хьун бувкIун бия ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчутал ХIажи ХIажиев ва Алик Исрапилов, «Дараччи» ихIсандалул фондрал каялувчи Гульшан Хасаева, кIулшивуртту дулаврил ва культуралул управлениярттал вакилтал, ЦIуссалакрал мизитрал имамнал хъиривчу Мансур КьурбанхIажиев.

Байрандалул мажлис тIитIлай, оьрчIру барча буллалисса ихтилат бувна райондалул КЦСОН-далул хъунаманал хъиривчу Аьбидат Аьбдуллаевал. Ванил бувсуна Дунияллул халкьуннал дянив кIицI лагай­сса оьрчIру буруччаврил кьинилул тарихрая. КIицI лавгунни ва байрандалул цал ялагу жунма дакIнийн бутлатишиву жяматрал гьарицагу оьрчIахлусса жаваблувшиву.

ОьрчIру барча буллалисса ихтилатру бувна хъамаллуралгу. ХIажи ХIажиевлул кIицI лавгуна хIакьинусса кьини ЦIуссалакрал райондалий цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса 56 оьрчI ушиву ва вай оьрчIру дагьайсса аякьалийн лавсун бушиву райондалул социал къуллугърал.
Гьар мудангу райондалий­сса ахIвал кIюласса кулпатирттан, цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса оьрчIан ка-кумаг байсса Гульшан Хасаева ва ххуллух цуппагу бувкIун бия оьрчIал байрандалий гьуртту хьун.

— ОьрчIрув, зу хъуни буллай нитти-буттал бихьлахьисса захIмат дузрайн букканнав, зул оьрчIшиву тяхъасса, буруккин бакъасса хьуннав, зул ялувсса ссавгу чаннанура личIаннав. Къадукканнав оьрчIру буручлансса кьини, — увкунни Гульшаннул.
Ихтилатирттал лях-карах райондалул школарттал дуклаки оьрчIал увкунни балайрду, ккаккан дунни къавтIавуртту.

Байрандалий цинявппа ма­хIаттал бувна тренер Анисат ХIусайновал хIадур бувсса чIава спортсменкахъал гимнастикалул мастер-классирттал. ЛичIинува кIицI лаган ччива Дагъусттаннай бакъассагу, Щалагу Аьрасатнаву хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу­сса тренер-преподаватель Руслан ХIаммадовлул хIадур бувсса чIава каратистътал. Мюрщи спортсментуран ххаллилсса бахшишру дунни райондалул администрациялул ва спонсортурал чулуха.

Мукунна бахшишру дунни хьхьичIра школарттай баян бувну бивкIсса оьрчIал суратирттал конкурсрай ххув хьуминнан.
ОьрчIал байран чIюлу дуруна Дагъусттаннал эстрадалул артистътурал ккаккан дурсса концертралгу.

Лажин хIадур дурссар
Андриана Аьбдуллаевал
ва Имара Саидовал