ИчIаллин бучIи лякъинсса маслихIатру

Аьрщи гъайкуну, дирххун, дургьуну, утти дургьумуниха къуллугъ буллалисса барз бур июнь барз. КIурхру лирчуну, ххяр­ххун нанимур дуччин дувансса кьяйдардугу чIявур.

ЧIикIунтIалун – цIу

ЧIикIунтIалул чIапIив хъинну ятIул лавгун бикIайссар, агарда аьрщараву мунин биялсса нат­рий бакъахьурча. Му биял баншиврул, щинал 10 литIралийн бичара хъаласса цIил 200 грамм, хIала бувну, дутIияра ми щин чIикIунтIалийн.

Иммунитетран – лаччи

Лаччул, инсанналмур да­къа­сса, гьаз дувайссар ххяххиярттал иммунитетгу. Щаращи­сса щинал ца литIралийн, мюрш дурну, дичин аьркинссар лаччул ххюра ккарччи. Кьалакьигу ларкьуну, 20 минутIрайсса дитан аьркинссар, хьусса аьнт­сса лаччул ца къуса дюхлулсса щинал ца литIралийн хIисавну хIала дурну, ми щин дутIин аьркинссар ахъувусса ххяххиярттайн.

Каландалун – йод

Щинал бадралийн 40 кIунтI йодрал бувтIуну, хIала бувну, ми каландалул бакI салкьи хъанахъисса ппурттуву ца каландалун ца литIра щинал хIисавну дутIин аьркинссар.

Нисвартун ва помидорданун – накI

Нисварти ва помидор азардая дуруччинтIиссар накIлил. Щинал урчIва бутIуйн ца бутIа накIлил бувтIуну, хIала бувну, укунсса щин нюжмардий цал дулутIияра нисвартуйн ва помидорданийн. Щинавусса накIлил ххяххиярттал чIапIал ялтту дакьин дувай­ссар кIюласса къат, азар лахъан къаритайсса.

Ххяххиярттансса дукияну – мечI

МечIаву, инсаннан бакъа­сса, ххяххиярттан мюнпатссагу буссар чIявусса витаминну ва минераллу. Жагьилсса, гьанна хьун бува­сса мечI бавтIун, мюрш бувну, щинавун бивчуну (мечIаяр щин 10 см. лахъну дикIансса куццуй), кьалакьигу ларкьуну, дитан кIира нюжмардийсса. Му чIумул дянив щинал ялув бюнбутIив бичлан аьркинссар ва щин цирдагу цIан лагантIиссар. Ми хьюмушиву щинавух хIала дурну (мукунсса щинал ца бутIа укуннасса щинал ацIва бутIун хIисавну), дутIияра ххяххиярттайн.

Витгу – нисвартун

«Мучнистая роса» тIисса азардания нисварти ххуйну буруччайссар ссавухчIав хIала къабувна, бусса куццуй чIапIайн пурх увкусса витул.

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал