«Илчи»-маслихIатчи

АхъницIунсса маслихIатру

Колорадуллал гъангъаратIи – хъудугьул душман

Хъуруннай, ахъуву, дачардай жура дугьаймуниву ца яла агьамсса кIану бугьлай бур нувщул, амма му ххяххан баврицIун диялсса дайшишру дуллай бур колорадуллал гъангъаратIул. Архсса Амерканава жучIанма бувкIсса зиянчитал бат буван ишла дувайсса химиялул сурсат­ругу чIярур, амма ми тара-тагу дагьлай дур жулла ссупрардайн, жула цIуллу-сагъшиврунгу хъунмасса зарал биян буллай. Къачанни инсаннал цIуллу-сагъшиврун зарал къабиянсса куццуй нувщул (мукунна бадиржандалул, помидорданул) бакIлахъия ласаврицIун кабакьу буллалисса халкьунналми дарманнугу.


Днепропетровскалий «Гьанна» цIанилусса ттучандалул заказрайну дурну дур колорадуллал гъангъаратIунсса укун­сса гьайкал. Ххарину бур гъангъаратIи цищава щала Европа ва бачIи Азия ясир буван шаврия


Циванни захIматсса ва зиянчи ухлаган ан?

Цалчин, Американаву чIя­вухьурчагу, жулламур материк­рал тIабиаьтраву ва щулгъилул душмантал хъинну чансса бу­сса бур.
КIилчин, мунин лувгъи хъанансса шартIругу къулайсса дур – гъинтнил дянив колорадуллал гъангъаратIул 350-нния 1000-ннийн дияннинсса ккунукру дичайсса дур. КIилчин, колорадуллал гъангъаратIул бухIайсса бур хъунмасса хIаллайсса ккаши ва муния махъгума цIуллу-цIакьсса оьрчIру дуккан дувайсса дур.
Шамилчин, вайннуща ацIрахъул километрардайсса манзил битан бюхъайсса бур. Мукьилчин, цал архIал аьрщарал хъунмасса кIанттай дуван бюхълай бакъар вай бат буван­сса давуртту, мунияту ца кIанай марцI бувну махъ цамур кIаная левххун букIлай бур гиккун цIунилгу.


Бердянск шагьрулий дацIан дурсса колорадуллал гъангъаратIи батIлатIисса дачниктурансса гьайкал


Халкьунналми дарманну

Вайннуву яла хьхьичIа­вамурну ва вихшала дишинмурну бур гъангъаратIив ва миннул ккунукру дирчусса нувщул чIапIив канил батIаймур кьяйда. Мигу жулва инсантурал батIай навт бусса банкалувун ягу бад­ралувун. Навтлил кьанкь къа­ххирасса иш бухьурча, навтлин кIанай цIил аьнтсса щин ишла дуван бучIиссар. Амма ва кьяйда ишла буван бучIир, нувщи бувгьусса кIану къахъунмасса бухьурча. Гектардайсса хъуруннайх къазананссархха инсан, канил банкагу дургьуну. Шикку бучIину лякъинтIиссар лах зурзу бувайми ва уртту-щинал пурх учайми кьяйдарду.

Бищара нувщуйх муркъал лах

Ччимур цамур луххаягу кумаг хьунтIиссар, амма ми цинявннуву колорадуллал гъангъаратIун яла къаххирамур бусса бур муркъал (береза) лах. Лах нувщул къатIрайн зурзу бувнугу хъин­ссар кIюрххицIунмай, нувщул чIапIив хьхьемал ягу хьхьурай ларчIсса гъарал хъавту­сса чIумал (ца соткалийн луххал ца кило хIисавну). Лах нувщуйх зурзу буллан хьхьичI кIувчIуну хъинссар.

Шагьнал лачIал иникьали

Мукунма кIюрххицIун, нувщул чIапIив хъавтуну бунува, миннуйх шагьнал лачIал (кукуруза) иникьали зурзу дурну хъин­ссар. Ми дуркусса гъангъаратIив литIайсса бур.

Гипс ягу цемент

Мукунма нувщул къатIрайн зурзу буван бучIиссар гипс ягу цемент.

Гьивхьхьул чIапIив

Гьивхьхьул щюллисса чIапIал 1 ккилорайн кIирисса, щаращи­сса щинал 10 литIра дуртIуну, кьалакьигу ларкьуну, 5-7 гьан­тлий диртун, диргьуну, пурх учин аьркинссар нувщуйн.
БучIиссар мува кьяйдалий кьаркьсса гьивхьхьул макьар­тту ва кьавкьсса чIапIив (300-400 грамм щинал 10 литIралийн) ишла бувангу.

Лажин хIадур дурссар
Бадрижамал Аьлиевал