Жижара

Расуллул арс Султанов Султан

Оьрмулул 75 шинаву жуятува личIи хьунни Гьамиящиял шяравасса Расуллул арс Султанов Султан.

ХьхьичIунну школагу къуртал бувну, Султан увххун ур Дагъус­ттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал ветеринариялул факультетрайн. Институтраву дук­лакисса чIумал Султан чялишну гьуртту шайсса ивкIун ур студентътурал кьюкьравух. Къазахсттаннай аьрщив дугьлагьи­сса давурттай хьхьичIунну зузаврихлу дуллуну дур ванан Къазахсттаннал ЦК ВЛКСМ-рал чулухасса медальгума.

1960-1977 шиннардий Султан цала пишалий зий ивкIун ур Кочубеллал ветучастокрал хъунаманал хъиривчуну, хъирив – Гьамиящиял ветучастокрал хъунаману, архIала каялувшиву дуллай ивкIун ур Гьамиящиял шяраваллил парторганизациялийгу. 1977 шинал ва увчIуну ур Гьамиящиял совхозрал парткомну.
Ва каялувшиву дуллалисса шиннардий шяраваллил хозяйствалул бакIлахъия чIаланну гьаз хьуну дур, мукунма гьарза хьуну бивкIун бур ризкьигу.

1992 шинал Султан ивтун ур цIуминалийсса «Новострой» трестрал каялувчинал хъиривчуну. Цува зузисса давурттай бивхьу­сса захIматрахлу лайкь хьуну ур цикссагу наградарттан ва барчаллагьрал чагъардан. Цува зузисса кIанттурдай, райондалул бакI дургьуминнал ва жяматрал дянив мудангу сий дуну икIайссия.
Султан дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арсурваврахь, душваврахь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь.

Цув алжаннул ххари аннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!
Гьамиящиял жямат


Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жучIава зий, жула дус-ихтиварну бивкIсса ва бусса Рамазанова Зинаидахь ва ванил ласнахь, махъсса уссурссуннахь, вайннал аьзизсса нину

Гьажират
аьпалувух дишаврийн бувну.
Ниттил барачат махъ ливчIун лякъиннав, муния бивзминнал оьрмурду лахъи баннав. Ни­ттил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин!

«Илчи»
кказитрал коллектив