Жижара

МахIамамад Гусейнов

ХIажи-ХIусайннул арс ХIусайнов МахIаммад

Оьрмулул 68 шинаву хар-хавар бакъасса бивкIулул жущава зевххунни хъинсса дакIнил заллу, хIал бавкьусса инсан, Гъумучатусса ХIажи-ХIусайннул арс ХIусайнов МахIаммад.

МахIаммад увну ур 1951 шинал Таджикисттаннай, Душанбайлив. 1961 шинал ванал нину-ппу бивзун бур Кисловрайн. Школалия махъ МахIаммадлул бувккуну бур строительный институт. Прорабну зий, ванал каялувшиврий дурссар инсантал яхъанансса чIярусса къатри, санаториярттал корпусру, цайми-цаймигу объектру. КъакIула ванан игьалаган, ва ия мяйжаннугусса захIматчи. Хъинну чIявуссаннал чIаравгу ацIайва, байва цащава шайсса ка-кумаг.

Кисловрайсса Дагъусттаннал диаспоралул дянив МахIаммад ия ца яла аьркинма, ца яла дакI цIуцIима инсан. Бачин байва ванал жула аьдатрай хъатIивгу. Биялсса цачIун хьуссар ванал хIалашиврийну ххуй-ххуйсса кулпатру.
МахIаммад лавгунни Аллагьнангу ххирасса зума дугьул зуруй. ЧIявуя ванахь барчаллагь чин бувкIсса, лак бакъасса, цайми миллатирттал инсанталгу.
Дулуннав Аллагьнал ссавур кулпатрахьхьун, оьрчIахьхьун, гъан-маччанахьхьун.
Жу яданну дакIурдиву вил чаннасса симан, иминсса пиш, вища ядан бювхъусса дусшиву.

Кисловрайсса
Дагъусттаннал жяматрал
чулуха дустал, гьалмахтал