Жагьилсса хIакинная бусансса хIалу дагьунни

Билаятрал хъуни шагьрурдай жула чIивисса миллатрал арсваврал ва душваврал хьхьичIуннайшивурттая баяйхту, минная щала илданухьгу бусансса ца буржну жул кказитрангу чIалан бикIай.Ва ххуллухгу Нижний Новгородрал областьрал онкологиялул клиникалул диспансерданий, ттизаманнул хьхьичIунсса технологиярттугу ишла дуллай хъунмасса тIайлабацIу буну зузисса жагьилсса хIакин-хирургная бусансса хIалу дагьунни.


Залму АьбдурахIманова
КIамахъаллал шяравату­сса Гъапурдул арс МахIаммад МахIаммадов увну ур МахIач­къалалив. Ххуйсса кьиматир­ттай шагьрулул школагу къуртал бувну, 1996 шинал дуклан ув­ххун ур Нижний Новгородрал медициналул академиялувун. ХIакиннал пишагу жагьилнал цакуну язи бувгьусса бакъар. Ванал нину Уриннал шяраватусса Абакардул душ ХIуриягу хъаннил хIакинни.

ХIакьинусса кьини зий бур хIакин-гинекологну Къизилюртуллал райондалул поликлиникалий.
МахIаммадлул захIматрал ххуллугу байбивхьуну бур, академиялул шамилчинмур курсирай дуклай унува, шагьрулул азарханалул реанимациялий медбратну зун лаглай, хьхьурайсса ва бигьалагай гьантрайсса дежурстварттая. Мукун студентнан бигьану бикIайсса бивкIун бур цалла ласласисса кIулшивурттал хъирив лаян ва цала язи бувгьусса пишагу вивхчин кIул буллан.

Академиягу къуртал бувну, кIира шин дурну дур ординатуралий, аьмсса хирургия лахьлай. Хъиривсса интернатуралул кIира шингу ванал хас дурну дур, так ца ххюттукалул онкология ххал дигьлай ва лахьлай. ЦIана МахIаммад зий ур шагьрулул поликлиникалий хIакин-онкологну ва ялув кIицI був­сса клиникалул диспансерданий онкологиялул хириргну. Мукуна МахIаммад зий ур Нижний Новгородрая арх бакъасса Кстово тIисса шагьрулул азарханалий хирург-маммологнугу.

Вайннал диспансерданий байсса бур ттизаманнул тех­нологиягу ишласса лапараскапиялул операцияртту. ХъунмурчIин ваналмур пиша бавхIуну бур хъун ххюттул онкологиялул азардануцIун ва операциярттацIун. ХIарачат бу­сса, цала пишалувун кьувтIусса жагьилсса хIакин бусраврай ур азарханалул каялувчитурал дянивгу. Нижний Новгородрая­сса хIакинтурал делегациялувух МахIаммад чIявуну гьан увай диспансерданул цала чулуха Мос­кавлийн, Санк-Петер­бурглийн, Сочилийн ва цаймигу шагьрурдайн шикку шайсса хIакинтурал конгрессирттайн ва конференциярттайн.
Оьрмулуву ва цала дакI­нил лавсъсса пишалуву хъиннува хьхьичIунсса тIай­лаба­цIурттугу хьуннав тIий, чIа тIий буру МахIаммадлун цIуллу-цIакьшивугу, зунсса гъира- шавкьгу!