Дарурттал дузалшин диялсса дур

Хъун дяъвилий ххув хьуну 74 шин шаврил гьант­рай «Медицинское страхование» ВТБ 000-лул Дагъусттаннайсса филиалданул дурну дур Хъун дяъвилул гьурттучитуращалсса ва инвалидтуращалсса даву.Филиалданул медициналул идарарттая ларсун дур миннал сияхIру.


ХIасан Аьдилов
Республикалий Хъун дяъвилул гьурттучитал ва инвалидтал цинявппагу бур 123 инсан, миннавату филиалданий сияхIрайн лавсъсса (застрахованные) 27 инсан ур.
Медициналул идарарттай дурну дур миннал диспансеризациялул планну ва гьар зурух ми ххал байссар участокирттал хIакинтурал.

Мукунма 3 зуруй цал ххал байссар личIи-личIисса сянатрал хIакинтурал. МинначIан оьвкуну, цIуххайсса бур кIанттурдайсса хIакинтал цахва цукун буругайсса буссарив, дарурттал дузалшин цукун­сса дуссарив. Дяъвилул гьурттучитурал ва инвалидтурал чулуха цавагу аьрза къабувкIун бур.