Ванал кьадру-кьимат ялу-ялун кIул хъанантIиссар

Абхазиянал Виричу, 1-мур ранграл капитан
Аьли Аьлиевлущал ва ттущал

Редакциялий цалчинсса диктофон ттучIая хьусса

Кьадарданул бахшишран ккалли бара нава, школалий дуклаки заманная байбивхьуну, чIярусса шиннардий Надир Хачилаевлущал дусшиву дуну, хIала-гьурттуну бикIаву.

Надирдул къуртал бувссар дянивмур даражалул школа ттул буттал шяраву — Ккурклив.
Ттул нину дикIайссия ванал классрал каялувчину. Нитти-буттан Надир ххирасса икIайва, ванал цIа зумату щяв къадишайва. Хаснува физкультуралул учительсса буттан ляличIинува ххирасса бикIайва спортраву итххявхсса, сивсусса оьрчIру. Райондалул, республикалул спортрал бяст-ччаллаву мудан хьхьичIунсса кIанттурду бугьайсса Надирдуха чIалачIин къадикIайва. ХIакьинусса кьинигу ниттичIа дагьанттуй бу­ссар Надирдул суратращалсса календарь.

Чурххал бюхттул­сса, бакIрал ххуйсса, кьянкьа-кьурчIисса жагьил ххуй къаизлазисса душ къабикIайва. Ва ия жагьилтурал кумир. Ванаха лащан, ванал кунма махъ-ихтилат бан, лахха-ликкан хIарачат буллан бикIайва.

На студентсса шиннардийгу жул дусшиву хъиннура

Ва сурат дуркIссия Надирдул ттул буттачIан армиялия, укунсса чичругу дурну: «Пятали МахIаммадович, ина спорт­рал ххуллийсса ттула ххувшавурттая ххари шайшиву кIулну, гьан дуллай ура ва сурат».

цIакь хьуна. Тани Надир Москавлив Литературалул институтраву дуклай икIайва. Ччя-ччяни жучIан дуссухун учIайва. Жул ихтилатгу хъунмурчIин дунияллул, оьрус­нал, Дагъусттаннал классиктурая шайва. Надирдун хъинну ххирасса икIайва Хемингуэй. Жул мудан бяст багьайва на Лев Толстой кунасса психолог чичултраву цама акъар тIий, Надир тIурча, ХемингуэйчIан ив­сса акъасса буслай.

Гьунар бума гьармуниву гьунар бусса икIайссар учай. Муна мукунсса, гьарца чулуха итххявхсса, гьарца чулуха­сса кIулшивуртту дусса куртIсса ия Надир. Надирдул сий хъунна­сса дия.
ДакIнийри, институтрал хIаятраву Надир хьунаавкьуну, ганащал жапирайсса на ккаккан ттущал архIал дуклакисса душру кувннийн кув оьвтIий бивкIсса ва яла ттухьва ганая цIухху-бусу буллай бивкIсса.

ДакIнийри ялагу, ца пресс-конференциялий, ана-анаварну ручкалух чичрурду дуллали­сса на ххал хьуну, Надирдул цIувххуна: «ВичIа диктофон бакъарив?», — куну. Нагу ба­къар куссия. «Конференция къуртал хьукун, шивах аглан хьу», — куна ганал. Конференция къуртал шайхту, бачу куна ганал цала хъирив.

— Жува чун наниссару? – цIуххав.
— Жуннийн, — куна Надирдул.
ХIасил, бувцуну шаппай, бахшиш бувна ттун диктофон. Редакциялий цалчинсса диктофон ттучIари хьусса. Му ттучIа хIакьинусса кьинигу Надирдул аьпалун ябувну буссар.
Хачилаевхъал фамилия ттун кьянкьашиврул, къучагъшиврул, яхI-къириятрал ва узданшиврул лишанну чIалан дикIайва. Вайннал кьадру-кьимат жунма ялу-ялун кIул хъанантIиссар.

Андриана Аьбдуллаева