Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Гъумучату баргълагавал ва ухссавнил чулийннай, 18 км. манзилданий, Мукьархъиял махIлалий диркIссар чIирисса шяравалу – Ккурхъи тIисса.

Цаппарассаннал тIимунийн бувну, му шяраваллил лагрулул къалип лав­хьхьусса бивкIссар тIар куйл хъилуха, мичча сакин хьу­ссар тIар шяраваллил цIагу. Му мяйжан бан бигьасса зат ба­къар.
Совет замана бучIаннин, цаймигу щархъал агьлу кунма, ккурхъигу лагай­сса бивкIун бур хIалтIилухун, хъунмурчIин – Къиримнавун.

МахIаммад-Шяпи Идрисов

Миннал дянив бивкIун бур итххявхсса къалайчитал, арцу-мусил усттартал. Революция хьуну мукьах цаппара гиккува миналул хьунугу ливчIссар тIар.
1877-кусса шинал оьруснал паччахIнайн къаршину су­кку дурну диркIсса бунтравух гьуртту хьуну бивкIсса Ккурхъиял шанма кулпат ссивир бувну бивкIун бур Калугалийн. Махъунмай зана хьуну бувкIссар тIар анжагъ кIива хъамитайпа – Алхасхъал Муъминат ва Хизрихъал ПатIимат.
КIия ккурхъиричу 1905-ку шинал гьуртту хьуну ивкIун ур Японнащалсса дяъвилийгу – Алхасхъал Жабраил ва Юсупхъал Илияс, кIиннанмагу Георгийл хачругу бувккун бивкIун бур.
Бувагу 20 къуш бусса Ккурхъиял жяматраяту Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилийн лавгун ивкIун ур 19 чув, миннавасса 10 ливчIун ур аьраяллил майданнай.

МахIаммад Хизриев

Шяраву колхоз сакин дурну диркIун дур 1931-кусса шинал, мунин цIагу диркIун дур «Красная гора» тIисса. Яла махъ му цачIун дурну дур КIамахъаллал колхозрацIун. Колхоз яхьунугу дур бизан бувсса 1944-ку шинайн дияннин.
Бизан байни Ккурхъиял шяраву диркIун дур 19 тIюва, яхъанай ивкIун ур 94 инсан. Бивзун махъ Ккурхъиял жямат миналул хьу­ссар ЦIуссалакрал райондалул центрданий. Гикку­сса школалул директорну дяъвилул хъиривсса шиннардий зий ивкIссар, ЯтIул ЦIукул орденгу ларсъсса, ДАССР-данул ва РСФСР-данул лайкь хьусса учительнал цIагу хIалал дур­сса ккурхъиричу – МахIаммад-Шяпи Идрисов.
Ва шяравасса ялагу ххюя инсан личIи-личIисса шиннардий райондалул колхозирттал председательталну бивкIссар. МахIаммад Хизриев зий ивкIссар Лакрал райондалул администрациялул хъунаману, ваналла ххюра шинай дурссар Лаккуйсса ЧукIуннал колхозрал председательшивугу.

Шамсуттин КьурбанмахIаммадов

Муслим Юсупов зий ивкIссар Ухссавнил Къапкъазуллал МахIачкъалаливсса муххал ххуллул отделениялий хъунама инженерну, ва хъанахъи­ссар СССР-данул ХIурматлувсса муххал ххуллул зузалагу, лайкь дур­ссар «ХIурматрал Лишан» тIисса орденгу. Зулпукьал Рамазанов увчIуну ивкIссар ЦIуссалакрал шяраваллил администрациялул бакIчину.
2011-ку шинал къачагътурайнсса данди ацIаврил ххуллий жан дуллуссар ЦIуссалакрал райондалул полициялул майор Шамсу­ттин КьурбанмахIаммадовлул. Аьпа­лул хьуну мукьах ванан дуллуссар Чувшиврул орден.