БивкIулийн лажинну

Гьамиящиял пострай жан дуллуссар кIиннал

Гьашину, сентябрь зурул 5-нний, 20 шин бартлаглагиссар ЦIуссалакрал аьрщарайн ххявххун бивкIсса къачагътал ххит бувну.

Ва иширацIун бавхIуну, тIитIлай буру, цала жаннай хIайп къаувкуну, къачагътурайн данди бавцIусса виваллил иширттал къуллугърал зузалтрая, ополчентурая ва тай иширттавух гьуртту хьусса къучагътурая бусласисса «БивкIулийн лажинну» тIисса рубрика.
Пикри бур, вава мурадрай, хьхьичIра рирщуну диркIсса цаппара макьаларттугу тикрал дансса, гай иширттал бардулт хьуминнахьгу цIухху-бусу бансса. Дайдихьу дуллай буру ца базилух цалла жагьилсса жанну кьурван дурсса Бухариннул арс Рустам ХIамзатовлуясса ва Жамалу­ттиннул арс Юсупов МахIаммадлуясса макьаларттаяту. 1999-ку шинал хьумургу тачIав хъамабитан къабучIисса жула тарихрал ца парчар.
1999-ку шинал ЦIуссалакрал район чапхунчитурая дуручлай жан дуллуссар 33 милицанал зузалал. Миннава кIиннал – милицанал сержантътал Жамалуттиннул арс Юсупов МахIаммадлул ва Бухариннул арс Рустам ХIамзатовлул Гьамиящиял пострай.


Жамалуттиннул арс Юсупов МахIаммад увну ур 1978 шинал Гьамиящиял шяраву. 1992 шинал Гьамиящиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, аьралуннаву къуллугъ бан лавгун ур. Зана хьуну махъ 1977 шинал зун ивкIун ур ЦIуссалакрал райондалул виваллил иширттал отделданий, патрульно-постовой къуллугърай. Дяъвилул ишру байбишин хьхьичIсса шиннардий МахIаммад къуллугъ буллай ивкIун ур ТIюхчардал пострай. Чапхунчитал ЦIуссалакрал аьрщарайн ххявхсса 5-мур сентябрьданул кьини Гьамиящиял пострай дежурствалий ивкIсса МахIаммадлун хIисав хьуну бур рахIух шивунмай нани­сса азара­хъул боевиктал. Ми бачIи пострачIан бавчуну бур. Милицанал зузалтран чIалай бивкIун бур миннащал цала гуж къалаяншиву, амма махъунмай хьун­сса пикри къабивкIун бур. Ярагъгу кIунттил бувгьуну, жан дулуннин талан бавцIуну бур. Ва кьини МахIаммадлул ппу Жамалуттин, кулпат ва оьрчIругу Хасаврайн биян бувну, арс ххал ан хъирив увккун ур. Шяраваллил халкьунная бавну бур пострай щавурду дирсса милицалт азарханалийн бувцуну бур тIий. Азарханалийн увкIсса буттан шикку кIул хьуну бур арснал бакIрачIан бувкIмур. Цала гъан-маччанащал кьай духхай машиналий Жамалуттин пост­райн лавгун ур. Окоправу вайннан МахIаммадлущал пострай ивкIсса Рустамлул жаназа ляркъуну дур. Мугу машиналий дирхьуну, МахIаммадлух луглан бивкIун бур. Арснал жаназа къаляхъла­хъийни, цал Жамалуттин ххаригума хьуну ур, сагъну ухьуви тIисса хьулданияй. Амма яла илгьан багьну, лавгун ур постраяр цахъи ларайсса кьанив. КIикку ляркъуну дур ца акъа акъасса арснал жаназа. МахIаммадлун дахьра 22 шин диркIун дур. Нину-ппу ванан щар дуцин ччай, буцай душних луглай бивкIун бур. Амма къанясивну бивкIун бур вайннан арснал оьрчI канил бугьан.
Аьпалул хьуну махъ Ма­хIам­мад­лун дуллуссар Къучагъшиврул орден.

Бухариннул арс Рустам ХIамзатов увну ур 1968-ку шинал ЦIуссалакрал шяраву. Шиккува къуртал бувну бур школа. 1990-ку шинал аьрали къуллугъгу лавхъун зана хьуну ур. 1996-ку шинал зун ивкIун ур ЦIуссалакрал виваллил иширттал отделданий патрульно-постовой къуллугърал батальондалуву.
Сентябрьданул 5-нний Рус­тамгу Гьамиящиял пострай дежурствалий ивкIун ур. Пострай­сса милицалтрахь боевиктал ярагъ щяв бишияра, жу зу сагъну битанну тIий бивкIун бур. Цала ахир ци хьунссарив чIалайнугу, ярагъуннил балгу­сса чапхунчитурайн цIу дирхьуну, оьрмулуцIа хьуннин талай ивкIун ур Рустам. Гьай-гьай, хьунссия, ччан бивкIссания, Рустамлуща ва МахIаммадлуща цала оьрмурду ххассал бан. Амма вайннал яхI жандалияр ялтту бувккун бур. Щавурду дирсса Рустам хъунмасса хIаллай кьанив агьну ивкIун ур. Яла, оьлицIал хьуну, ивкIуну ур. Цавура жан дуна, 6 боевикгу оьрмулуцIа увну ур къучагъсса милицалтрал.
Аьпалул хьуну махъ Рустам ХIамзатовлун дуллуссар Къучагъшиврул орден. Шяраваллил агьаммур кIичIираваллин дирзун дур ванал цIагу. ДацIан дурну дур мусил хIарпирдай ванал цIа чирчусса мармарчарил ула. Рустам дунияллия лавгсса чIумал, ванал чIивима арснан Мурадлун дахьва мукьва барз хьуну бивкIун бур. ЦIана ва 20 шин хьусса жагьил ур. Ца-кIира нюжмардува аьралуннаву къуллугъ буллан гьантIий ур. Хъунама арснан Бахтиярдун диркIун дур 4 шин. Бахтиярдуя буттал чувшиву ирсирай дирсса лайкьсса арс хьуну ур. Цувагу, бутта куна, кьянкьа-кьурчIисса, гуж бусса жагьил ур. Ва ка дишаврил спортрал мастер хьунсса кандидатри. Спортрахун агьну 3-4 шин дакъа къархьунугу, чIярусса Дагъусттанналгу, Аьра­сатналгу чемпионатирттай хьхьичIунсса кIунттурду бувгьуссар. Гьашину, январь зуруй, хьусса Дагъусттаннал армрестлинграл чемпионатрай цалчин­сса кIану бувгьуну, чемпионнал цIа ларсъссар.
Укун дакIнийн дутлай бур та лухIи кьини Рустамлул кулпат Ума.
— На нава Гьамиящатуссара. Га кьини на Гьамияхь ттула нитти-буттачIа буссияв. ХьхьичI кьини бувцунав Рустамлул жу Новолакрая, цувагу шихун командироват увну ухьувкун, нитти-буттачIангу биян, гьунттий кьини бикIантIисса чIаххуврал хъатIийнгу гьан. Амма чичру цамур диркIун дур. Гьунттий­сса лухIи кьинилул ухчIинлавай кIурабаен бувна ттул оьрму… Га кьини шяравалу боевиктурал дурцIуну дия. Шярава циняв ливхъун най бия. Ттул бутта шанийн агьсса ия, чIивисса оьрчIгу кIунттихь бия. Жу чун гьанссияв. На Рустам учIаннин ялугьлай буссияв. Рустам увкIуна. ОьрчIгу, навагу ххира-ххуй бувну, нитти-буттачIан увххунни. ДакIнийн илгьан багьхьунссия, пашманшиву дия ганал лажиндараву. Чан­сса хIаллайсса пахъ агьну уруглайгу ивкIун, увкуна: «Тти на къаучIанссара. Насу шаппайн». Нагу, зумабахъан къахъанай, микIлавчIун ливчIунав. Циванни, цири кунувагу къацIуххав: так га ахьлаганнин хъирив буруглай ливчIра. ДакIниву аьжаивсса аьратталшиву дия. Шавату лавгун махъ шяравусса ттул ссурваврачIангу увххун ия Рустам. Къаккакканшиву бувчIлай ухьунссия.
КIюрххицIунмай, чани хъя­тIисса чIумал, на, тIааьн дакъа­сса макIлил ццах учин бувну, чантI кура. Ттун макIра ккар­ккуна ттула арснал ка дагьну.
Баллан бивкIуна гужсса биту-ххитулул чIурду. КьатIув був­ккун буруглан бивкIра. Ттун хъатлий бивхьусса кунма чIалай бия пострайн битлатисса боевиктал. Баллай бия пострая битлатисса чIурдугу. Сакарат буллуну занан бивкIра. Ца ппурттуву боевиктурал, Аллагьу акбаргу увкуну, гранатометрава бивтуна. Пострай пахъдагьру хьуна… ЧIивисса оьрчIгу шанийн агьсса буттачIа кьаивтун, нинугу дурцуну, бавчура пострачIан. Милицалт ливхъун бур тIар кIичча тIий, шяраваллил халкьуннал жу пострачIан итакъабавкьунну. Мунийнгу вих хьуну, ми чун ливхъун буссарив цIухху-бусу буллай занай бура. На ккавккукун, инсантал я тIайла бацIан къабикIлай бия. Оьккимунийн вих хьун къаччишиврул мугу ттун бувчIлай бакъая. ЦIуссалакрал шяравун лагайсса шанбачIулий ттун Рустамлул дустал ххал хьунни.
«Рустам къаккавкрив?» – тIий, гъан хьура. Ттухь цичIав бусласисса цучIав акъая. Рустамлухь лихъу тIий бивкIун бур. «Патронну дуссаксса, на чунчIав най акъара», тIий, сукку къавхьуну ия.
Кьура шин ларгунни. Амма дакIнивусса къювумур паракьат хъанай дакъар», — тIий бур Ума.
Андриана Аьбдуллаева