Барча Аьрасатнал Кьини!

Июньдалул 12-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул республикалул ялапарлувтурахь барча дунни Аьрасатнал кьини.

«ХIурмат бусса дагъусттанлувтал! Барча Аьрасатнал Кьини! Жунма гьарцаннан Аьрасат хъанай бур хъуниминная ирсирай бивсса дакIнин аьзизсса кIанттурду ва гъан-маччасса инсантал, аьдатру. Му бур аьмсса тарихрал ва национал мурадирттал цачIун бувсса, личIи-личIисса культурарду ва динну дусса миллионну жула инсантурал дакIнил лавсъсса улча.

Дагъусттаннай ялапар хъанай бур дакIнил чумартсса, пагьму-гьунар бу­сса ва къучагъсса, къирият дусса инсантал. Жулла хьхьи­чIуннайшивурттайну ва унгу-ун­гусса захIматрайну, Ватандалуха дакIнийхтуну къуллугъ буллалаврийну жува чIалачIи буллай буру Аьрасатнал цашиву ва кьуват бушиву.
1999 шинал, республикалийн дунияллул террористал ххявхсса чIумал, жула халкьуннал чувшиврийну дурурччуссар дакьаву ва аслахIшиву, бурувччуссар Дагъусттангу, Аьрасатгу.

ХIакьину, циняв ца хьуну, жула аьмсса захIматрайну жува бучIан аьркинссару Дагъусттаннай гьарца чулуха хьхьичIуннайшивуртту дуллалисса оьрмулийн.
Цинявннан чIа тIий ура цIакьсса цIуллушиву, талихI-тирхханну, узданшиву ва хьхьичIуннайшивуртту, Дагъусттан ва жула Бюхттулсса Ватан тIутIайх дичаврил цIаний», — тIий бур барча баврий.