АхъницIунсса маслихIатру

Вайннулгу нигьал бувну лихъан байссар зиянчи — колорадуллал гъангъаратIи

Мархълул хъан

Щинал 10 литIралувух мархълул (березалул) хъамул (дёготь) 100 мл. дяххан дурну, нувщул къатIрайн нюжмардий шамийлла пурх учин аьркинссар.

Ларал щин

Мюрш дурсса ларал 300 грамм тIаннул луххал 1 стакандалувух хIала дурну, кIирисса щинал 10 литIра дуртIуну ялун, 3 ссятрайсса диртун, пурх учин.

Лагу, лаччигу

Ларал 400 грамм, лаччул чIапIал 100 грамм, чистотелданул 100 грамм ва 10 ярксса ли­ссусса перец лавсун, миннул ялун 10 литIра щаращисса щинал руртIуну, кьалакьигу ларкьуну, цаппарасса ссятурдий диртун, диргьуну, пурх учин аьркинссар нувщул къатIрайн.

КIалахIилул щин

КIалахIилул (осина, тополь) чIапIал 1 ккилорайн кIирисса щинал 10 литIра дуртIуну, кьалакьи ларкьуну диртун, цаппара­сса чIун ларгун махъ ми щин пурх учин аьркинссар нувщуйн.

ТIаннул цIуцIалтту

Нувщул къатIрал дяних­сса аьрщарайн чIун-чIумуй дичлачисса ттарлил ва муркъал цIуцIалттаятугу (опилкарттаягу) мюнпат буссар. ГъангъаратIун ми мурхьирдал кьанкь къаххирасса дусса дур. Укунсса даву нувщи тIутIайх бичиннин 2 нюжмардий цал, бивчуну махъгу зуруй цал дурну хъинссар.
Гьарца гъарал ларчIун махъ нувщул къатIралун опилкар­ттал цIусса порция бивчуну хъин­ссар, кьанкь гужлан дуваншиврул. Укунсса кьяйдалул, нувщул къатIри къахърацIа марцI баву бакъассагу, нувщи цIинцI-урттуя буруччинтIиссар ва нувщунсса оьргъашивунугу хьунтIиссар.

Горчица

Кьаркьсса горчицалул 100 грамм щинал 10 литIралувун дирчуну, ялун 100 грамм 9% бусса кьурчIиссаннул (уксус) дуртIуну, хIала дурну, пурх учин аьркинссар нувщуйн. Укунсса щин яла-яла къанахIу дизантIиссар къахърал оьрчIан.

P.S. Нувщуйн рутIлатIисса растворду чIумуя чIумуйн да­ххана дуллай хъинссар, цанчирча колорадуллал къахъри цава-ца загьрулийн (жува бувсса бикIу, хIадурна машан лавсъсса бикIу) ччяни аьдат шайссар.
Вай раствордава чIяруми ах­ттакьуннай пурх увкуну хъин­ссар, бургъилу вайннул гуж ччяни хьхьара шайссар.

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал