ХьхьичIун увккунни кIия жулассагу

Май зурул 8-14-нний Москавлия арх бакъасса Одинцовский райондалийсса Покровск шагьрулий хьунни тайский бокс­рал Аьрасатнал первенство. Микку гьуртту хьунни Аьрасатнал 41 региондалиясса 653 спортсмен. Читать далее

Зульфиял триумф

Зульфия Архилаева

Ва зурул 2-4-нний Грозный шагьрулий хьусса «Золотые россыпи талантов» тIисса ХVIII-мур дунияллул халкьуннал дянивсса конкурсрай хъунмасса тIайлабацIулущал гьуртту хьунни Лакрал театрданул жагьилсса артистка Зульфия Архилаева. Читать далее

АхIмад-Хан Султаннул хатI бусса чагъар гьайчали кунма ябуллай

АхIмад-Хан Султан уссу Имраннущал

Ккуллал шяраватусса тарихчи, публицист Дундар ХIажиевлун цува Дагъусттаннал тарихрал университетраву дуклакисса шиннардий кьурчIи бизлай бивкIун бур Читать далее

Барча уллай буру

ДакIнихтуну барча дуллай буру личIи-личIисса жаваблув­сса къуллугъирттай зий цала бюхъу-гьунар ккаккан бан бювхъусса специалист, Шушиннал шяраватусса Русланнул арс ХIажи Султанов Дагъусттаннал экономикалул министрнал къуллугърай итаву.

ЧIа тIий буру цIусса къуллугърай цIу-цIусса хьхьи­чIуннайшивуртту, тIай­ла­бацIуртту. Вил бюхъу сававну Дагъусттаннал экономикалул даражагу, халкьуннал ахIвал-хIалгу гьаз хьуну лякъиннав.

«Илчи»
кказитрал коллектив