ЧIава спортсментурал ирглийсса ххувшаву

Байрандалул гьантрай Избербаш шагьрулий хьунни мюрщи оьрчIал ва чIава жагьилтурал дянивсса тайский боксрал первенство.

Вай бяст-ччаллавугу ЦIусса­лакрал райондалул ТIюхчардал шяраваллил ДЮСШ-рал чIава спортсментурал ккаккан дунни ххаллилсса хIасиллу. Первенствалий гьуртту хьусса 16 оьрчIава 15-ннал бувгьунни хьхьичIунсса кIанттурду: 1-сса кIантту бувгьунни Ибрагьимов Набинал, МахIаммадаьлиев МахIаммадлул, АьбдурахIманов Аьлил, МахIаммадов Юсуп­лул, ХIажимахIаммадов Ма­хIаммадаьриплул; 2-сса кIан­тту – Чупанов Жалиллул, ХIа­жимахIаммадов Маратлул, Зайнуев Шамиллул, Нурахмаев АхIмадлул; 3-сса кIантту – ХIусманов Шамиллул, Ма­хIаммадбагов ХIабиблул, Оьмаров МахIаммадрасуллул, Оьма­ров Аюблул, Мирзабагов Мирзабаглул.