Хъинирваврал кьадар

Аьбдулбарий

Миннан нясивну диркIун дия Салун
зунттуйсса аьрщи

Ванияр 25-30 шинал хьхьичI Гъумук, Хъун-клубраву, най дия Ххувшаврил байрандалун хас дурсса батIаву. Микку цала чIарав щяивкIсса ЧIурттащатусса МахIаммадовМахIаммадлухь Уриятусса Расуллул бувсуна, колхозрал бухгалтерну зузисса зул ЧIурттащатусса кIия гьалмахчу ­уссия ттущал Къиримнаву, Сапун зунттуй, душманнащал талай куну.

«Ми бия хъинирвал, амма цIардуми дакIний къалирчIунни», — увкуна ганал. — Минная ца ия разведчик, гама тIурча, щютIуххи бищайсса ия. Талатаву паракьат хьу­сса чIумал, ганал жу, щютIуххигу бивщуну, бигьалаган байвав, — увкуна Расуллул.

Расуллул миннат бувна миннал цIа-бакI кIул да, бюхъарча, цангу баян ба куну. Кьадардуми ми кIиягу хъинирвул личIи-личIисса хьуссар. ЩютIуххи бищайма, гьужумрай най уна, ккулла щуну, ивкIуну, вама хъинирвил цала каних увччуссар. Разведчикма тIурча, аьркинсса сведенияртту ларсун увкIун махъ, 2-3 гьантлийсса игьалаган итаакьайва. Мукун итаавкьусса ишираву, командиртуращал гъалгъа тIий унува, чариврагу къакIулну, лерххун дуркIсса ттуплил цIалцIилул жула хьхьичI кIикьукьин увну, къуртал увна. Му командованиялул, гьарца бан багьайсса ххуллу-ххагу бувну, увччуна. Укунсса хьуна кIиягу хъинирвул кьадар. ЧIурттахь барчангу, миннан нясивну диркIун дия Сапун зунттуйсса гьаттал аьрщи…

Гъумучату шавай МахIаммад цукун ивссариввагу къакIула. Му дяъвилия оьрчI зана къавхьусса цала буттауссил щар АминатлучIан, лавгуна.
Жула шярава мукунсса цIарду дусса жагьилтал буссияв учин урчIцIалла шин хьусса Аминат тIисса хъамитайпалун тикрал бувна уричунал цахьва бувсмур, амма ливтIушиву къабувсуна.

Аминатлул увкуна: «Разведчикма — му ттул арс Аьвдулбарийри, щютIуххи бищайма — му мунала хъинирву Гъаппаров Хизрил арс Зиябуттинни. Ми кIиягу буссия Къиримнаву, Сапун зунттуй талай, ти­чча яла чагъарду кьувкьуна», — куну.
Утти гьарзад бувчIуна МахIам­мад­лун.
Сайпуллагьлул ва Аминатлул кулпатраву дяъви байбишиннин хъуни хъанай бия 3 оьрчI ва 1 душ. Нину ва ппу колхозрал фермалий зузисса хьхьичIунсса зузалт бия. Хъунама арс – гьаманки, му къучагъсса разведчик хьусса Аьбдулбарий, къатри бущайсса пишагу лавхьхьуну, Гъумучиял хъун клубгу, Шаллал шяраву цIуну бувсса школагу бувщуну, игьалагансса чIуннагу къадирирну, дяъвилийн увцуна.

Аьбдулбарийнал чагъарду бучIайва, миннуй цува разведчиктурал кьюкьлул бакIчину ушиву буслай икIайва. Махъва-махъ бувкIсса чагъарданий бия: «Къиримнаву Сапун зунттуй талай ура. Уттинин царагу ххарсси къархьунни. Утти захIматсса заданиялийн най ура. КъакIулли. Агарда ттул чагъар къабучIарчан, ттуха бансса хIурмат ттул мюрщими уссурвавраха ва ссиха бувара», — тIий.
Муния шинмай чагъаргу кьувкьуна. Аминат ва Сайпуллагьгу, арс учIанцIа ялугьийгу бивкIун, цаннал хъирив ца ахиратрал хьуна.
Мудан шагьраххуллийн, хьул къакьукьлай, ялугьисса Аминатлул махъва-махъсса ссихIирачIа: «На сагъну дунура къаувкIунна, ххира арс, Аьбдулбарий», — куну, абадлий яру лавкьуна.
Укунсса кьадар хьуну бур жул шяравасса кIиягу хъинирвул.

ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи