Ххуйрихха марцIшиву

Щала апрель зуруй – нюжмар, ххуллун, алхIат кьинирдай, дарщусса кьини къархьуни, Ккуллал райондалул циняв шяраваллал дуклаки оьрчIру, культуралул зузалт ва жямат гьуртту хьуну, дурунни марцIшивуртту.

Гьай-гьай, цалчин, Ххувшаврил байрандалул кьинилуцIун дархIуну, дакьин дурунни Ватан дуручлай бивкIминнан хас дур­сса гьайкаллу. МарцI бувунни идарарттал лагмасса кIанттурду. Бувгьунни чIявусса мурхьру.

ЧIяйннал школалул оьрчIал цала школалул хIаятраву бувгьунни 130 мурхь. Вай мурхьру лавсун буллусса шяраваллил бакIчи МахIаммадов Исяйн барчаллагьрайгу бия. ЦIуйшиял шяраву марцI бувунни циняв кIичIиртту ва ххуллурдал чIарахсса щинаххуллурду. Ва­ччав школалул оьрчIал ва райондалул ххуллурдал ялув бавцIусса идаралул зузалтрал марцI бувунни ххуллурду.

Укуннасса давуртту дурунни циняв шяраваллаву. «Ххуй­сса къатлул залуннал иш-та­гьар чIалан дикIайссар, ганал бухкIуллучIан гъан шайхтува», — тIий ия, дуллалисса давурттая рязину, райондалул бакIчинал хъиривчу Ажуб ХIусманов.