Сталинград буручлай бивкIсса гьунчIукьатIи

Мудангу дакIнийсса лакрал вирттал

ГьунчIукьатIрал шярава Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий гьуртту хьуну ур 286 инсан, миннава зана къавхьуну ур 96 инсан.

Дяъвилия зана хьуминнаватугу шанна шин ва дачIиннул мутталий дяъвилий дирсса щавурдал ва хьусса сакъатшиврул 62 инсан ивкIуну ур. ЛивтIуми цинявппагу хъанай бур 175 инсан, вайннавугу щар къадурцусса 83 жагьил хъанай ур. Вайннава чIявуминнал цала брон дуллуссар миха-тиха бувкIминнан, Ватандалийн къия дирну дуна, ятти-гъаттарачIа хIухчалтну зузаву кьюкьалану чIалай.
Уттигъанну телевизорданувух дия Сталинградрай талай бивкIминнаясса передача. КIивагу чулуха микку ливтIуну бур 2 миллион халкьуннал. ГьунчIукьатIатугу бур микку ливтIуминнавух.
Ттун ччай бур Сталинградуллал талатавривух гьуртту хьусса Гьун­чIукьатIрал чиваркIуннал цIарду кIицI лаган.


Аьбдуллаев Анас ГъазимахIаммадлул арс
Увссар 1922 шинал. 1941 шинал МахIачкъалалив медициналул техникумгу къуртал бувну, лавгссар дяъвилийн. Сталинградрай дур­сса чувшиврухлу ванан дуллу­ссар «ЯтIул цIукул» орден. Шикку ванайн кIийлла щаву дирссар. Ва ия Сталинградуллал бусрав бусса гражданин. Анас лайкь хьуссар «ЯтIул цIукул» кIилчинсса ордендалунгу, му АнаслучIан дирну дур дяъви къуртал хьуну 47 шин ларгун махъ. Ванал цайми орденнугу, медаллугу дия.
Ва гьуртту хьуну ия Курско-Орловский дугалийгу. Анас ия медициналул къуллугърал капитан. Дяъви къуртал хьусса чIумал Анас ивкIун ур Германнаву, Глаухау тIисса шагьрулий. Аьпалул хьу­ссар 2001 шинал.

Аьбдуллаев Абу МахIаммадлул арс
Увну ур 1902 шинал. Ва ия къалайчи. 1941 шинал Свердловск шагьрулия лавгссар дяъвилийн, курсругу къуртал бувну. Щаву дирну, ччаннал кIисса кьувкьуну бур. Хъин шайхту Сталинградрайн тIайла увккун ур, къуллугъ буллай ивкIун ур аэродромрай. Яла Сапертурал аьралуннавун агьну ур. Шикку дурсса чувшиврухлу лайкь хьуну ур «За отвагу» медальданун. Ванал дяъви къуртал шаву хьунадаркьуну дур Маравиянаву.

Аьбдуллаев Увайс Аьбдуллагьлул арс
Увну ур 1920 шинал. Дяъвилийн лавгун ур 1941 шинал Краснодардаяту. Талай ивкIун ур Сталинградрай. Шикку кIусса щаву дирну, госпитальданий ивкIуссар тIий бур.

ХIажиев КьурбанмахIаммад ХIажинал арс
Увну ур 1909 шинал. 1942 шинал февраль зуруй радистал шайсса курсру къуртал бувну, ноябрьданий дяъвилийн лавгун ур. Щаву дирну, госпитальданий хъин хъанайгу ивкIун, Сталинградрайн радистну тIайла увккун ур. Шикку ванан цалчинсса «ЯтIул цIукул» орден дуллуну дур. Сталинградрая Германнавун ияннин лавгун ур радистшиву дуллай. КьурбанмахIаммад лайкь хьуну ур «ЯтIул цIукул» кIилчинсса ордендалунгу. 1946 шинал зана хьуну ур дяъвилия. Муния махъсса ванал оьрму буттал шяраву лавгун бур. Аьпалул хьуну ур 1989 шинал.

ХIажимирзаев ХIусайн ХIажинал арс
Увну ур 1920 шинал. ФЗУ-гу бувккуну, зий ивкIссар «Двигательстройрай». 1942 шинал лавгссар дяъвилийн. Ттуплислив къуртал бувссар училище. 1942 шинал ахирданий чIивима лейтенантнал чиндалуву лавгссар Сталинградуллал фронтрайн, шикку хъунама лейтенантнал чиндалийн лавхъссар. Стрелковый роталул командир хьуну ур. Дурсса чувшиврухлу «ЯтIул цIукул» ордендалун лайкь хьуну ур. ХарьковуллачIа иттав щаву дирну, комиссоват увну, зана хьу­ссар. Зий ивкIссар Ахъушиял военкоматрай. Аьпалул хьуну ур 1988 шинал МахIачкъалалив.

Дандамаев МахIаммад-Гъази
Буттал арс
Увну ур 1909 шинал. Майкоп шагьрулий зий ивкIун ур къалайчину. Шичча увцуну ур дяъвилийнгу. 1941 шинал талай ивкIун ур Сталинградрай Курский дугалий. Ххувшаву хьунадаркьуну дур Германнаву. Лайкь хьуну ур цаппара медаллан. Аьпалул хьуну ур 1994 шинал, Каспийск шагьрулий.

Къайдаров ХIамид АьбдулпаттахIлул арс
Увну ур 1923 шинал. Гьун­чIукьатIув 7 класс бувккуну, ув­ххун ур Гъумучиял педучилищалувун. Цалчинмур курс къуртал бувайхту ХIамид Щурагьсса пехотный училищалувун дуклан гьан увну ур. 1941 шинал март зуруй училищагу къуртал бувну, цала уссурваврачIан Пятигорскалийн лавгун ур. 1942 шинал январь зуруй Пятигорскалий сакин хьусса цала полкращал ХIамид лавгун ур Сталинградуллал фронтрайн, битултрал взводрал командирну. Шикку ванайн щаву дирну дур. Ссурваврал бусаврийн бувну, ХIамид ивкIуну ур 1943 шинал ноябрь зуруй.

Кьурбанов Якьув
Кьурбаннул арс
Увну ур 1914 шинал. ГьунчIу­кьатIув 7 класс къуртал бувну, Гъумук педучилищагу бувккуну бур. Дяъвилийн лавгун ур 1941 шинал декабрь зуруй. Талай ивкIун ур СталинградуллачIа. Шикку ясир увну ур. Зана хьуну ур 1946 шинал. Зий ивкIун ур колхозраву. Аьпалул хьуну ур 1980 шинал, ГьунчIукьатIув.

Каримов Пача
Аьлиллул арс
Увну ур 1915 шинал. 1938 шинал къуртал бувну Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институт, зоотехник хьуну ур. Дяъвилийн лавгун ур 1941 шинал. Талай ивкIун ур Сталинград шагьрулий. СталинградуллачIату Берлиннайн ивну ур, щавурдугу дирну. Лайкь хьуну ур цаппара орденнан ва медаллан. Зана хьуну ур 1946 шинал. Зий ивкIун ур НИИ С/Х. Ва ия зоотехникалул элмурдал кандидат. Аьпалул хьуну ур 1966 шинал.

Каримов Расул
Аьлиллул арс
Увну ур 1921 шинал. 1941 шинал МахIачкъалалив медучилищагу къуртал бувну, дяъвилийн лавгун ур. Талай ивкIун ур Сталинградрай. Щаву дирну, контузит хьуну, ясирну агьну ур. Концлагерьдания ливхъун, Франциянал партизантурачIан уккан хьуну бур. Дяъви къуртал хьуннин немецнащал талай ивкIун ур франциянал партизантуращал. Зана хьуну махъ цала пишалий зий ивкIун ур Гъумук. Аьпалул хьуну ур 1996 шинал.

Макьсудов Аьбдулкьадир Макьсудлул арс
Увну ур 1906 ш. Дяъви байбишиннин Ташккантлив къуртал бувну бур ккарччал хIакин шайсса техникум. 1941 шинал февраль зуруй дяъвилийн лавгун ур, Сталинградуллал фронтрайн санинструкторну. Шикку ванал кIусса щаву дирсса полковник ххассал увну ур. Му чувшиврухлу Аьбдулкьадир ларайсса орден дулун ккаккан увну ур. Амма ванал орден дакъа хьуну дур ва цувагу щаву дирну госпитальданийн агьну ур. Орденгу ваначIан къадирну дур. Ванан дяъви къуртал хьуну бур Дебрецен шагьру лавсун махъ. 1946 шинал зана хьуну ур Наманганнайн. Ти­кку ивкIуну ур 1958 шинал.

Малахъаев ХIамзат МахIаммадлул арс
Увну ур 1906 шинал. Дяъвилийн лавгун ур ГьунчIукьатIрал даэлияту 1942 шинал. Талай ивкIун ур Сталинградрай саперный аьралуннаву. Дурсса чувшиврухлу лайкь хьуну ур «За отвагу» медальданун. ХIамзатлул цаймигу диркIун дур медаллу. Ца укун­сса затгу бувсуна ХIамзатлул. Сталинградуллал чIарав танкарду пIякь учин дувайсса ацIваксса вагон бия тIива ликкан бувну. Сталинградрай ялун бивгьуну нанисса немецнал танкардан дайшишру дуван тай минарду Волга неххал вамур чулин духхин аьркинну диркIун дур, гикку аьрщараву дуччин, танкарду къагьан. Цал саперный часть та даву дуван тиккун дурцуна тIива, команда дуллуна тIива, кIи-кIира мина ларсун, Волгалул тия чулин ххилан микIирайх. ХIамзатлул ца бутIа лявкъуну, ганий кIира мина дархIуну, гагу ссурссулухун бувтун, каруннавугу ца-ца мина ларсун лавхъра тIива тия чулин. Командирнал цаяту цIа дурна тIар, «за находчивость» увкуну. Махъунай зана хьуну, муххал ххуллул лагма-ялтту уруглай уна, тикку ляркъуну дур ца мадарасса лагрулул кIюла мах, му ларсун, кIира ккутI дурккун, га цачIавасса бутIул парча бавхIуну бур.

Мансуров МахIаммад Анаслул арс
Увну ур 1909 шинал. Зий ивкIун ур къалайчину Омскалий. Дяъвилийн лавгун ур 1942 шинал. Талай ивкIун ур Сталинградрай. Щаву дирну, госпитальданин агьну ур. Цала бурж лажин кIялану биттур баврихлу Верховный Главнокомандующий И. В. Сталиннул къулбас дусса барчаллагьрал чагъар буллуну бур. Ванан дуллуну дур цаппара медаллугу. Дяъви къуртал шаву ванал Германнаву хьунадаркьуну дур. Шавайн зана хьуну ур 1946 шинал. Ялапар хъанай ивкIун ур Свердловскалий. 1965 шинал тикку аьпалул хьунугу ур.

Мансуров ХIаид
Мансурдул арс
Увну ур 1907 шинал Бухара шагьрулий. ЗаргалтурачIа чагуртну уна, ХIаидлул къуртал бувну бур рабфак. 1934 шинал армиялийн увцуну ур Владикавказрайн. 1938 шинал ГьунчIукьатIув зана хьуну ур, цала буржгу лавхъун. Шикку парторганизациялул секретарьну зий ивкIун ур, ряхва зурувату Гъумукун райкомрайн увцуну ур инструкторну. 1940 шинал райкомрал секретарьну увчIуну ур. 1941 шинал август зуруй хушрай дяъвилийн лавгун ур. Щалагу Дагъусттаннай цала хушрай дяъвилийн лавгсса райкомрал секретарь ца ХIаид акъа акъассар.
ХIаид талай ивкIссар Севастополлай ва Керчлий. Шикку щаву дирну, хъин хьун гьан увссар. Госпитальдания уккайхту цIунила дяъвилийн лавгссар, Сталинград­райн. Хъунама лейтенант Мансуров ХIаид талай ивкIссар 274-мур битултрал дивизиялуву полк­рал политрукну. 1942 шинал декабрь зуруй кIусса щаву дирну, 310-мур медсанбатраву Мансуров ХIаид башттан хьуссар. Мамаев Кургандалийсса Пантюндалуву хъунама лейтенант, полкрал политрук Мансуров ХIаидлул цIа дуссар абад дурну чирчуну.

Хуразов Нуруттин
Мусал арс
Увну ур 1920 шинал. 1935 шинал ялапар хъанай ивкIун ур Двигательстройрай. 1938 шинал лавгун ур Воронеж шагьрулийн, ги­кку къуртал бувну бур шинайсса политработниктурал курсру. 1941 шинал лавгун ур дяъвилийн. Цал Ккавкказнаву талай ивкIун ур, яла Сталинградрай, ХарьковуллачIа, Орловский областьрай. Дяъви къуртал шаву хьунадаркьуну дур Чехословакиянаву. Нуруттиннуйн кIийлла щаву дирну дур. Дяъвилий дурсса чувшивурттахлу ванан дуллуну дур орден «Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени», медальлу «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги». Дяъвилия зана хьу­ссар 1947 шинал. Ялапар хъанай ивкIссар Украиннай. Ванан дуллуну дур шаннагу орден «Трудовой Славы». Лайкь хьуну ур «Дружбы народов» ордендалун. Аьпалул хьуну ур 1909 шинал.

Чимаев Жамалуттин МахIаммадлул арс
Увну ур 1919 шинал. Гьун­чIукьатIув 7 класс къуртал бувну, Буйнакскалий бухгалтертурал курсру къуртал бувну бур. 1941 шинал лавгун ур дяъвилийн, талай ивкIун ур Харьковрай. Тикку щаву дирну дур, хъин шайхту Сталинградрайн агьну ур, миккугу, щаву дирну, госпитальданийн агьну ур. Талай ивкIун ур Белоруссиянаву, Польшанаву. Ванайн мяйлла щаву дирну дур. Ивну ур Германнавун, микку дяъвигу къуртал хьуну бур. Жамалуттин лайкь хьуну ур «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» медаллан. Шавай зана хьуну ур 1945 шинал. Колхозрал ятту ххассал буллай 1948 шинал Сулакь неххавун оьвкьун ивкIуну ур.

Штанчаев Зубер
Хизрил арс
Увну ур 1912 шинал. 1941 шинал увцуну ур армиялийн. Таш­ккантлия талай айивхьуну, Харьковрайн, яла Сталинградрайн тIайла увккун ур. Талай ивкIун ур ттупру битай аьралуннал полкраву. СталинградуллачIату Берлиннайн ияннин талай лавгун ур. КIийлла щаву дирну дур. Ванан дуллуну дур «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» медаллу. И. В. Сталиннуя­сса барчаллагьрал шанма чагъаргу бур Зубердул. Зана хьуну ур 1945 шинал. Аьпалул хьуну ур 1988 шинал, МахIачкъалалий.

ДакIний битияра жула вир­ттал.
Амин Аьбдуллаев