Сивсуну хIачIан накI, дукан дикI

Аьлилов ЦIаххуй ва Рабаданов Арсен

Ттула даврицIун бавхIусса иширттайн бувну, ттун чIявуну гьан багьай райондалул шяраваллавун. Мукун лавгни, муданмагу чIявумур чIумал ин­ттухунмай ва ссуттил янилун багьай,гъаттарайн цIуцIаву къадиян, гайннуйн ххалаххив буллалисса ва, цIуцIавурагу да­къарив ххал дуван, оь ласласисса гъа­ттарал хIакинтал.

Ттун хIисав хьунни Ккуллал райондалул Вет­управлениялул хIакинтал, шяраваллавусса ятту-гъаттарал дянив цIуцIавуртту ппив къахьун, хъинну ялув бавцIуну бушиву. ТIайланма учинну, идаралий зузисса зузалт ххуйну-оьккину зузаву, гьай-гьай, хъарну дикIай каялувчинайн. Ветуправлениялул хъунаману зузисса Будайчи ХIажирамазанов тIалавшинна дусса, дан аьркинмур чIарах ду­ккан къадиртун, даву нани дуллалисса инсан ухьунссар тIий ура.
Вана, уттигъанну Хъюйннал шяраву ттуйн бакIрайн багьуна ризкьилул хIакинталну зузисса Аьлилов ЦIаххуй ва Рабаданов Арсен. Вайннал бувсуна ттухь цивппа, инттухуннай лахъан бюхъайсса бруцеллезрал ва лейкозрал цIуцIавурттурагу дакъарив ххал дуван, оьллая ва чIаваоьллая оь ласлай бушиву.
ЦIуллу баннав зу! Жущагу, зул даврийн вихшала дирхьуну, сивсуну, хIачIаван хьуннав зунттал оьллал накI, дукан хьуннав дикI!

ХIажимурад
ХIусайновлул