Программартту щурущи даврил цIаний

Майрал 15-нний Къизлардай гьантлул хьхьичI байбивхьусса муниципалитетирттал бакIчитал гьурттусса семинар-батIаврил кIилчинсса кьини хьунни. Ваний гьуртту хьунни ДР-лул БакIчи Владимир Васильевгу.

З. АьбдурахIманова
БатIаврил кIилчинсса кьини хас дурну дия «Формирование комфортной городской среды» тIисса федерал программалун, агьали марцIсса хIачIай щинал щаллу баврил ва гьашину жулла республикалий «Земский доктор» программа щурущи даврил мурадирттан.
БатIаву тIитIлай, В. Васильевлул кIицI лавгунни цува рязину ушиву, хIукуматрал личIи-личIисса къуллугъирттал пишакартал укун цIусса журалий бавтIун, агьам­сса масъалартту ххал бигьлагьаврий.

— Хъунмасса умуд бишин ччай бур ва цIусса форматрай хьусса жула батIаву сававну гьарцагу агьамсса аралуву да­хханашивуртту ва ккаккияртту хьун­ссар тIисса. КIива гьантлул дянив хьусса ва батIаврий, экспертътуралгу кумаграйну, жущава бювхъунни жухунна налогру датIин хъунмурчIин ци дахчилай дуссарив аьлтту дан. Утти жула мурад – закондалул гьанулий ми дайшишругу дукьан дурну, гихуннайсса даву дачин давур. Мукун зий дуссар Аьрасатнал гайми регионнугу, — увкунни БакIчинал.
Хъирив ххал бивгьунни «Формирование комфортной городской среды» тIимур программалул масъала.

В. Васильевлул чIурчIав дурунни хъуннасса даву дан багьлай бушиву, МахIачкъала хIисавравун къалавсун, республикалул вайми шагьрурдайгу.
— 2024 шинайнин щурунтIисса ва программалун ккаккан бувну буссар итабакьин 4 миллиард арцул. Гьашину, мисалдаран, федерал бюджетрава 1 миллиард ва республикалул бюджетрава 10 миллион арцул итабавкьуссар. Шагьрурдал кучардай щурунтIисса давурттал жаваб­лувшиву зуйри, муниципалитетирттал бакIчитурайри, — увкунни республикалул каялувчинал.
Мукунма В. Васильевлул кIицI бунни, цумур-цагу куча, ххуллу, лахъ къат­рал хIаятру дакьин дуллай сукку хьун хьхьичI, гикку ялапар хъанахъисса халкьуннахьгу маслихIат, насихIат цIуххин аьркиншиву.

— Дуварду жура гьарцагу муниципалитетрай, агьалинайнгу оьвкуну, «Щюлли километрарду» тIисса цIанилусса хъуннасса субботник. Бугьарду мурхьру. Мурхьру бувгьусса кIанттурдай низам дуруччаву ва цIинцI-ччюрклицIа марцI баву – зуйсса, бакIчитурайсса, буржри. Му даву зуща дан бюхъаву ягу къабю­хъаву – мугу агьалинал дянивсса зул авторитетри,- увкунни В. Васильевлул.

Хъирив хIачIай щинал масъалалун хас бувсса ихтилатраву БакIчинал кIицI лавгунни цIусса артезиан щинал скважинартту дуккаврин ва щин марцI дай системартту дишаврин итабакьин ккаккан бувну бушиву 4,6 миллиард арцул.
— ЧIал къавхьуну «МарцIсса щин» тIисса проектран федерал бюджетрава 146 миллион бучIантIиссар. Цал ттигу тикрал буллай ура – 1 миллиард ва 700 миллион уттива итабавкьуну бушиву. Вай арцугу, жува налогру датIин уттинин хъунмасса хIарачат къабув­ссания, дучIаншиврийн хъунмасса щак бивкIссар, — увкунни В. Васильевлул.
Гьаз бунни «Земский врач», «100 школа» программарттал хIакъиравусса ва ЖКХ-луцIун бавхIусса масъаларттугу.

БатIаврил ахирданий В. Васильевлул цал ялагу чIурчIав дурунни, Халкьуннал Мажлисрал депутатъталгу, муниципалитетирттал каялувчиталгу, хIукуматрал къуллугъирттал заллухъругу, гихунмайгу циняв ца командану зун аьркиншиврий.