Интнил ва конкурсирттал кьинирду

Инт. Ва тIабиаьтрал чIун гьарца инсаннал чурххаву ххаришивуртту чантIа тIутIи дайсса чIун дур. Ванил яла чагъираймур барзнугу хъанай бур май барз. Жулла ялун дияй цаннил хъирив ца кIира байран. Вай байраннан хас дурсса конкурсру хьунни Ккуллал райондалий.

Виричунал аьпалун хас дурсса конкурс

Хореографиялул конкурсравух гьуртту хъанай бия 9 коллектив. Вайннал ккаккан дуруна цала-цала шяраваллан хасъсса къавтIавуртту. Ва конкурс хас дурну дия, Аьрасатнал Виричунал цIанин лайкь хьусса Халид Мурачуевлул аьпалун.
Жюрилул дурна укунсса жям: цалчинмур кIану – Хъювхъиял коллективран, кIилчинмур – СумбатIуллал коллективран, шамилчинмур – ЧIяйннал коллективран.
Конкурсирттай ххув хьуминнан буллуна хасъсса дипломругу.

Райондалул библиотекалий

Апрельданул 26-нний райондалул библиотекалий хьунни «Жухлура жанну дуллуминнал рухIирдан лайкьну яхъанахъи» тIисса конкурс. Конкурсрай гьуртту хъанай бия шяраваллал библиотекарттал каялувчитал ва дуклаки оьрчIру. Циняв­ппагу бия аьралий янналуву.
Увкуна Ватан дуруччаврин хас бувсса балайрду, дурккуна дикломацияртту, бивзуна къавтIун.
ОьрчIру барча бувна ва вайннахь ва конкурсравух гьуртту шаврихлу барчаллагь увкуна Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялувчи Шамххал Хизриевлул.
Жюрилул жям дурну махъ цалчинмур кIану буллуна ЦIуй­шиял, кIилчинмур Хъусращиял, шамилчинмур ЧIяйннал библиотекарттахьхьун.

«Жу пагьмурдах луглай буру»

Апрель зурул 29-нний райондалул культуралул къат­раву хьунни «Жу пагьмурдах луглай буру» тIисса цIанилусса, дук­лаки оьрчIал дянивсса, балайрдал, къавтIавурттал ва интермедиярттал конкурс. Балай учаврил конкурсрай ия 11 гьурттучи, къавтIаврил конкурсрай бия 8 коллектив, интермедия ккаккан бавривухгу мукунма гьуртту хъанай бия 8 коллектив.

Махъсса шиннардий миллат­рал лаххиялуву сахIналийн бук­лакаву, хъуниминнал дакъа, школалул оьрчIалгу ягинсса хьуну дур. Мунилгу буслай бур вай оьрчIру хIадур буллалисса шяраваллал культуралул зузалт цала касмулул кьюлтIшивуртту тIитIин бюхълахъисса, халкьуннал аьдатру, лаххия искусствалул ххуттавун кIункIу дуван бюхъайсса пишакартал бушиву. Шиккува ца хIайп учинссагу иш бур. Дагъусттаннал халкьуннан ккаккарча бакъа, вай пагьмурдал инсантал Аьрасатнал цайми инсантуран ххал хъанай ба­къар. Ттул пикрилий, меценатътал, кумагчитал аьркинну бур, вай пагьмурдал инсантурал чIарав бавцIуну, жуламур культурагу хъинну ягинсса, авадан­сса душиву ккаккан дуллан.

Жюрилул жям дурну махъ, буллуна укунсса кIанттурду: балай учавриву цалчинмур Рамазанов Расуллун (ЧIяйми), кIилчинмур – МахIаммадова ПатIиматлун (Ссухъиящи), шамилчинмур – Даллаева Шагьсаланнун (Хъусращи); къавтIун бизавриву цалчинмур – Хъюйннан, кIилчинмур – ЧIяйннан, шамилчинмур – Вихьуллан. Интермедия ккаккан бавриву цалчинмур – 2-мур ЦIувкIуллан, кIилчинмур – ЧIяйннан, шамилчинмур – Вихьуллан.