Интнил ва ЗахIматрал кьинилул рангру

Майрал 1-мур кьини жулла республикалул шагьрулий хьунадаркьунни яргсса, чIявусса инсанталгу гьурттусса шадлу­гъирттайну. Му кьинисса митинг-концертрив, цIакь хьусса аьдат­райн бувну, хьуна М. Горькийл цIанийсса Оьруснал театрданул хьхьичIсса майданнив.

Бадрижамал Аьлиева
Шадлугъ тIитIлай, ихтилат бувна профсоюзирттал организациярттал Дагъусттаннал респуб­ликалул союзрал председатель Аьвдуллагь МахIаммадовлул.

МахIачкъала шагьрулул бакIчи Салман Дадаевлул, бавтIми цинявппагу байрандалущал барчагу бувну, увкуна: «Цимурца жула кIунттихьри бусса. ХIакьину куннасса ххаришиврущал жува жулва шагьру, жулла республика, жулва билаят хьхьичIунмай буллантIиссару», — куну.

Махъру ялагу лавхъуна элмурдал Дагъусттаннал Национал Академиялул член ХIамид Бучаевлул, ПаччахIлугърал «Лезгинка» ансамбльданул директор Жамбулат МахIаммадовлул ва м.ц..
Байрандалул шадлугъирттавух мукунма гьуртту хьуна ДР-лул ХIукуматрал председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов, ДР-лул ХIукуматрал вице-премьер Рамазан Жяъпаров, ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева ва цаймигу къуллугъчитал.

Митинг къуртал хьуну махъ дайдирхьуна байрандалул концерт, цувгу сакин дур­сса МахIачкъала шагьрулул Культуралул управлениялул ДР-лул Культуралул министерствалул кабакьаврийну.
Байрандалийн бувкIсса оьрчI­ру тIурча, хъунмасса гъирарай гьуртту хъанай бия сурат дишаврилмур конкурсрай, цалла аьзизсса республикалул, шагьрулул тIабиаьт чагъарданийн гай яла ярг­ми рангирдай ласлай.