Жу, ца кулпат кунма, яхъанай бикIайссияв

Сочи шагьрулийн на бивзун бура 18 шинал оьрмулуву. Мунияр шихунмай сайки шанна никирал ватанлувтуращал хIала-гьурттуну оьрму бутав. Ттун тачIав пикри къахьунссия паччахIлугърай хьу­сса дахханашивурттал вакссара инсантурал психологиягу даххана данссар куну.ХьхьичIва жу, шийхсса лак, хъинну хIала-гьурттуну, кувнначIан кув хъамалу занай бикIайссияв. ЧIивисса багьанагу гьа шайва, Туапселия Сухумилийн бияннин, щябивкIун электричкалийгу, хъамалу гьан. Утти Сухумилийн заназисса электричкардугу бакъар, инсанталгу ябувцун бур. Увагу кIия инсан – Ися МахIаммадов ва Садикь Хуграев бур гъурбатрайсса ватанлувтал дакIнийсса, чIун-чIумуй ци дуллай, цукун бурив ккаккан оьвчайсса. ХIарачат бару бивкIу-буккулий, хъатIи-хъиншивурттай кувнначIан кув биян.


Сочилий бур ттунма кIулсса лакрал 14 кулпат, бур цайми миллатирттащал хIала хьуссагу. Ца зумаритавал байрандалий ттун ччан бивкIуна, циняв­ппа жуламиннайнгу баян бувну, жула ватанлувтурал гьаттардийн биян гьан. Гьаттардил лагма-ялттусса кIанттурдугу марцI бувну, кьулгьу-алхIамгу бувккуну, рязину зана хьуссияв.
Икьрал дурссия гьарца шинал укун занан. Амма, цуксса хIайпнугу, ххишала му даву дан къархьунни.
ХьхьичIва цамур иш бикIай­ссия.

Шагьрулул дязаннив ялапар хъанай уссия Урувасса Аьли тIисса угьарасса адамина. МуначIан батIайссия цинявппагу шийхсса лакрал чиваркI. ТIивтIуну ссуп­рагу, лакрал дуссухалу бувну бикIайссия.

Ца ппурттуву Абхазнаву, Гагры шагьрулий, ялапар хъана­хъисса лакрал оьвкуна жуйн цала цIусса къатри «шюшин». Цаппара лакрал кулпатругу бавтIун, лавг­ссияв хъамалу. Барду тяхъа­сса ссувхIат. Жуннарагу къакIулна чIун ларгун, махъва-махъсса электричкалийн чIал хьунав. Гьун­ттий цинявннан давурттайн гьан аьркинну бия, шаппа школалийн тIайла буккансса оьрчIру буссия. На зий буссияв муххал ххуллул азарханалий, ттухь бия хIурматлувсса муххал ххуллул зузалал удостоверениягу.

— Бачияра, — учав, — вагон-ресторандалувун бувххун, ци-дунугу дуканссагу ларсун, столлах щябивкIун, Сочилийн бияннин гьанну, — куну. Мукун бугу-бувссия. Лакку балайрдугу тIий, бивссияв нанинийн. Аьпа баннав, Шахьуватусса МухIадлул увкуна: «Уттиния тихунай на вагон-ресторандалуву акъа къазананна», — куну.
Ца чIумалгу жун бавунни цавай лакрачIан кьурчIиссаннуву дирхьусса ххюттука дуркIун ду­сса дур, ххункIру бувну, жуйнмагу оьвчин ччай бусса бур тIий. Ялугьлай буру, оьвтIисса цучIав акъар. Пикри буварду, оьвчинцIа къабавцIуну, ца бигьалагай кьини хъамалу гьан. Сиптачинугу хьуна Людмила Набиевна (ванил ппу дяъвилул шиннардий Гъумук военкомну икIайссия). Шанма кулпат оьрчIащал лавгру хъамалу, наниссагу къабувсун. КъатрачIан гъан хьусса чIумал, хьунив ув­ккунни залуннал оьрчI — мукьра шинавусса Муслим. Танан жу кIулссияв. Шава цучIав акъар, амма ттучIа кIулли дур увкунни. Бувхру, щябивкIун буру, заллухъруннах ялугьлай. Мадара хIал хьунни, заллухърурив бакъар. Пайда бакъассар куну, кухнилувух бувккун, ля­къарду ххюттука дусса баллон. Дурну иникьалигу, буллай булувкьуру ххункIру. Заллухъруннанссагу тинмай букьарду. Жущала ларсун бувкIмургу, тайннал холодильник­равумургу дуккан дурну, къур барду ссуп­ра. ОьрчIангу дирхьуну, журагу дуркуну, балай-гьалай тIий щябивкIру. Заллухърурив – Шахьуватусса Аьлауттин ва Лида, утти­гу бакъассар. Шюршуну, лар­­кьуну, цимурцагу лавгру шаппа-шаппайн.
Хъирив кьини ЛидачIан даврийн оьвчав:
— Жуйн дяъвай буссияв заллу акъашиву дурну тIий?

— Циванни дяъван. ХIадурсса ахттайнссаннуя ва дурсса лазилакьишиврия ххарил лавсун буссияв. Жул къушлий зу кьабивтсса барачат утти тачIавгу бухкъалагантIиссар,- куна Лидал.
ХьхьичIва чIявуну лагай­ссияв жу шагьрулул кьатIув бигьалагангу, цачIу щябикIангу, шашлыкру дангу. Ца чIумал лавгру мукун бигьалаган Пластунка тIисса поселокрайн. Му поселок­рал дяних най дуссар Сочинка тIисса хъуннасса нех. Поселок­рай паччахIнал заманная шихунмай яхъанай бивкIссар гуржи. Неххал ца чулий бия гуржиял килиса ва хIатталу. Неххайх бия тIаннуя бувсса, чуллахух архъаннугу дархIусса гьазтIи ламу. ЩябивкIун буру шашлыкру дуллай. Ца ппурттуву, жуя арх бакъа, ламуйх бавчунни жаназа дусса къуршилущал хIатталлив нанисса инсантал. Га дянив бивсса чIумал, кIушиву духIан къархьуну ламу бувцун, инсантал неххавун багьунни. ЧIюлу бувсса къуршигу (гуржинал хъинну чIюлусса, авурсса байссар), чIивисса жами кунма, щинал лавсун бавчунни. Цавай щинава буккан хъит-шит тIий бур, цавай къуршилул хъирив най бур. БювчIусса чарттайх ччех бикIлай, багьлай, цукунчIав къуршилул хъирив лаян бю­хълай бакъар.
Яла микку жущалсса арамтал левчуну, неххал зуманих хъирив хьуну, бувгьуну, буккан бувна къурши.

Тай жун бансса хъинбалдарах луглай бия. Жу шаппай бачлан хIадур хъанахъисса чIумал, арх акъа ялапар хъанахъисса гуржиричу увкIуна бачIи дарваг цала багъравасса пуннукьралгу бурхIайн лавхъун. Цинявннайх архIа-архIалну дарчIуссия жу гай пуннукьгу.
Вана укун бавкьуну хIала-гьурттуну, цаннан ца ххирану, хIурматрай яхъанай бикIайссияв жу, цинявппагу шихсса лак. ХIайп, утти чIунну цайми дуркIун дур. |

Анисат Уцумиева
Сочи — Урими.