Барча бавуртту

Вай гъилисса, чаннасса интнил гьантрай увну ур жяматран бусравсса кIия ккурк­личу – Аьрасатнал Навтлил ва газрал промышленностьрал лайкь хьусса зузала,

«Дагъусттаннал промышленностьрал лайкь хьусса зузала» Вагьаблул арс Давуд Идрисов ва Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи Сунгъурдул арс МахIаммад Сунгъуров. ЛичIи-личIийсса жаваблувсса къуллугъирттай зий ларайсса пишакаршиву ккаккан дурсса ва цала цIа лайкьну дурурччусса инсанталли вай кIиягу.


Бувсса кьинигу барча тIий, чIа тIий буру Давуд­лун ва МахIаммадлун цIуллу­шиву, ххаришивуртту, тIайла­бацIуртту. ОьрчIал ххари баннав, оьрмурду лахъи баннав, дакIниймур бартлаганнав.
Дустал, гьалмахтал


ДакIнийхтуну барча буллай буру оьрмулуву хьунадаркьусса юбилейращал жунма хъинну ххирасса, хIурмат лавайсса инсан, Хъанардал шяраватусса Къандалаева ХIабибат Магьдинал душ.
ЧIа тIий буру цIакьсса цIу­л­лу­шиву, дайсса давриву тIай­лабацIу, ичIура ххаришиву ва буллугъшиву. Битаннав ина хъунасса Заннал оьрмулул буччиннин виламиннаяту рязийну, ххарину ва дунияллий.

Виха дуаьлийсса АбутIалиб, Уммусалимат, Аьшура, Аьбдуллагь