Я ххари буллалисса дур вайннал шяравалу

Рукьижат Оьмаева ва Ссапижат МахIаммадова

Гьарца инсаннал цала-цала оьрму, кьадар бикIайсса кунма, жула зунттал шяраваллалгу бур цила-цила оьрму. Ккуллал райондалийсса ацIния мукьра шяравалливасса цанухъанахъисса Хъювхъиялсса янилун дагьансса шяравалу дур. Вания щала Дагъусттаннан кIул хьунни ва шяравасса меценат Оьмари Каллаевлул шикку дуллай ивкIсса «Щунудагъ» фестиваллайнугу. Хъювхъиял шяраву, махъсса шиннардий дурсса переписрайн бувну, яхъанай ур 360-ннийн ивсса инсан.


Уттигъанну на аьрххилий лавгссияв Хъювхъиял шяравун, ва шяраваллил Культуралул къатрал (утти вайннуйн «Центр традиционной культуры народов России» учай) даврищал, шиккусса зузалтращал гъанну кIул хьун.
Чара бакъа кIицI буван ччива шиккусса Культуралул къатри ччиманал дахIалай чинсса душиву. На хьунаавкьура чIярусса шиннардий Хъювхъиял шяраваллил Культуралул къатрал хъунмурну зузисса Оьмаева Рукьижат ХIасаннул душнищал. Гьашину культуралул даврий зий Рукьижатлул хъанай дур 40 шин. Ва бур артистка, балайчи, хъярчъчи. Профессионал артистураяр къаяларайну дугьай ванил сахIналий интермедиялул роллугу. Дувай ванил хъиннура ххуйну конферансьешивугу. ХIасил, дакI цила давривух итадаркьусса, дуллалимур ягинну дайсса хъамитайпа бур.

— Рукьижат, байбихьулун, чан-кьансса бухьурчагу, буси виятува.
— На бувссара ва шяраву 1961-ку шинал. Шиккува бувккуссар мяйва класс. АцIва класс бувккуссар ЧIяйннал школалий 1979-ку шинал. Мура шинал на зун бувхссияв жула шяраваллил Культуралул къатравун. Зий бунува, къуртал бувссар МахIачкъалаллал культпросветучилище. На даврийн бувхсса чIумал, Культуралул къатрал хъунаману зий ия Аьлиев МахIаммада. На хъунмасса барчаллагьрай буссара мунайн. Хъинну чIярусса культуралул давурттацIун бавхIусса затру лахьхьин бувссар ттун. БакIраява на зий буссияв худрукну, 1993-ку шиная шинмай зий бура директорну. Ттул кумагчинугу, худрукнугу зий буссар МахIаммадова Сапижат. Аллагьнал буллусса пагьмулул инсан бур.

— Зул Культуралул къатрах урувгсса чIумал, я ххари хъанай бур. Ва ххуйшиву щил хIасул дурссар?
— 2016-ку шин Дагъусттаннай Зунттал шинну дуссия. Га чIумал райондалул бакIчину уссия жула шяравасса Сяид Сулайманов. Ганал сипталийну дурссия вай дакьин даврил даву. Чара бакъа кIицI дан ччива ва агьамсса даврицIун спонсорталшиврийсса кабавкьу­сса инсантурал цIарду: Кьурбанов МахIаммад, Сулайманов Нуруллагь, Сулайманов Артур, АхIмадов Максим. Мукунна, цинявннал цIарду кIицI къадулларчагу, цаягу жагьил, чув-адамина шяраву акъассар ва даврин кумаг къабувсса, хIалашин къадурсса. Учин мукъун, винмагу чIалай бур, укун архсса зунттавусса шяраваллил Культуралул къатрая «кканпит» дурну душиву. Вай къатри цIулаган дурну махъ шикку марцIшиврул ялув ацIансса зузалал къуллугъгу ххи бувссар. Му даврий зий буссар ХIасниева Людмила. Вагу культуралия архсса инсан бакъар. Цила даврицIун культуралул давурттавухгу гьуртту шайссар.

— Кьурбанов Аьлибаг тIисса дуклаки оьрчI икIайва зул, муданагу балай тIий, къавтIий, исвагьину лакку яннагу ларххун. Утти му янилун къаагьлагьирхха?
— Школагу къуртал бувну, лавгунни дуклан шагьрулийнай.
Ттун кIицI бан ччай бур ца укунсса затгу. Винмагу кIулсса куццуй, жула шяраваллаву хъинну чанну бур жагьилтал. Мунияту ттун школалул директорнахь, Исяева Аьйшахь, шяраву, райондалий шайсса мероприятиярттайн оьрчIру итабакьа тIисса тавакъю буван багьай. Танилгу тавакъю биттур къабувну къабитай. На танийн барчаллагьрай буссара. Учин мукъун, шяраву яхъанахъисса инсантал ца кулпатраха лавхьхьусса бур. Цайми къакIулли, жул шяраву жяматий­сса давурттавух цинявгу гьуртту шайссар. Шиккура ттун кIицI дан ччай бур ялагу ца-кIива хъамитайпалул цIарду: Кьурбанова Софият, ХIажиева Рабият, Аьлиева Аьшура.

— Зул шяраву хъинну чан­сса дакъа леркьсса кьат­ри дакъар. Му иширалгу ххуйсса асар биян буллай бур…
— Учайхха цалла мина-гьану къакIулсса инсантурайн къакIура баеннав куну. Шяраву яхъанай бакъахьурчагу, жул инсантурал цалла къатри, хIаятру эяллайн дуккан къаритай. На нарагу ттула буттал къатри дакьин дав, миннуву яхъанай бура.