ХIалал бувссар ина хIурмат

Сиражуттин ХIажимирзаев

1944 шинал Ваччиял шяраву Ккуллал райондалул хъунама гъаттарал хIакин ХIажимирзаев ХIажимирзал ва Аймисайл кулпатраву увну ур арс, цIагу Сиражуттин дирзун дур. Читать далее

Хъиншиврул увцIусса Хъин-Мирза

Омаев Мирза

Май зурул 1-нний 80 шинал юбилей кIицI лаг­лай ур Хъусращиял шярава­сса Оьмаев Хъин-Мирза Шихшал арс. Аьчухсса хасиятрайну, дакI-аьмал хъиншиврийну жяматрал жул буттайн Хъин-Мирза куну учай. Читать далее

Буцлан бивкIунни армиялийн

Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комиссариатрал аьралуннаву къуллугъ бан хIадур баврил отделданул каялувчи Ажуб Юсупов аьралуннаву къуллугъ бан нанисса жагьилтал тIайла буклай (дянив).
Оьмаров Заур, АхIмадов АхIмад (ЦIуйши), Кьурбанов ХIажи (Ккул), Оьмаров Альберт ва СайкIуев Казбек (Вихьул).

Аьдатравун дагьсса куццуй, апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьунни интнил призыв. Му къуртал хьунтIий дур июль зурул 15-нний. Читать далее

Ххувшаврил хьунийнсса хъун аьрххи

Апрельданул 18-30-нний, Ххувшаврил кьинилун хасну, нантIиссар Москва-Курск-Волгоград-Элиста-МахIачкъала-Дарбант-Джульфа (Азирбижан)-Тебриз-Тегеран-ИсвахIан-Шираз-Еушар (Иран)-Доха (Катар) тIисса шагьрурдайнсса автопробег.

Читать далее