Архив по дням: 16 апреля, 2019

Хъунил мажлис

Апрельданул ряххулчинмур кьини Хъунил байран кIицI ларгунни КIямашрал жяматрал. Цалчин, аьраххуллия Гьун­чIукьатIрал шярахун бияннинсса...