Архив по дням: 15 апреля, 2019

ЛахIан дан къашайсса канил заллу

Мартрал 21-23-нний Екатеринбурграй хьусса Аьрасатнал Армрестлинграл чемпионатрай шамилчинсса кIантту бувгьунни Дагъусттаннал цачIундур командалул.