ТIутIив – бакIлахъиялул къаралчитал

Ахънилсса зиянчитурая дуруччавриву кумаг шайсса бур тIутIайнугу. Ахъуву, чIавахьулттал лув ххуйшиврун дакъассагу, тIутIив дугьан бучIину бур ахънилсса дуруччингу, мукунна, цаппарасса ахъулсса дуруччингу, мурхьирдал лув. Читать далее