Ягьудинал байран – МахIачкъалалив ва Дарбантлив

Щаллагу дунияллийцири ягьудинал агьлу вай гьантрай цала байран Песах дуллай бур. Ва 7 гьантлий дикIайсса байран дур, Израилнаву 7 гьантлий дувайсса дур, диаспорардал – мяйва гьантлий.

Ягьудинал байраннава ца яла лахъисса тарих бумур байран дур 3300 шинал ягьуди тархъан буваврицIун дархIусса.

П. Рамазанова
Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул, ягьуди барча буллай, кIицI лавгунни, Дагъус­ттан циняв динну цакуцну ккак­лакисса ва циняв диннал агьлу бавкьуну, нахIуну яхъана­хъисса билаят бушиву ва уттиния тинмайгу дусшиврийсса арарду цIакьну дуруччинсса хIарачат буллантIишиву.
МахIачкъалалив байран дуван бавтIун бия Профсоюзрал къатлувун.

Микку Миллат­рал политикалулсса буллали­сса министерствалул цIаниятусса дипломру ва хIурматрал лишанну дуллунни ягьудинал хьхьичIунсса вакилтуран. Дарбантливсса «Келе Нумаз» синагогалувугу кIицI ларгунни ягьудинал байран. Дарбантуллал ягьудинал ккурандалул хъунама Роберт Илишаевлул кIицI лавгунни Дагъусттаннай, динну личIи дакъа, кувннал хIурмат кувннал буллай, чантI увкуну къуццу тIутIисса агьлу бушиву, укун бакъа цамур куццуй къу­ццу тIунгу къабучIишиву.