Шайссарив хъамабитан

«ХIакьинусса кьинигу ттун къакIулли ттула ниттил, ссил, уссил гьаврду»

Най бия Буттал КIанттул цIанийсса дунияллул дяъви. Ттул ппу Аьбдулкьадиров Рамазангу буттал кIантту буруччин аьрайн лавгун ия Гьамиящиял шярава,кIива мюрщисса оьрчIгу ниттичIа кьабивтун – нагу, ттул чIивимур ссу Залмугу.

Ттун къакIулли ккаши-мякь бивкI­ссарив, къабивкIссарив, цанчирча ниттил, цила къадуркуну, жун дулайва. ТакIуй хъамакъабитанссар ниттил буллалисса захIмат. КъабикIайва оьрчIру кьабитансса кIантту, ясли-сад. ЧIивимур душгу мукьах бивщуну, ттул кагу дургьуну, дучIайва нувщи-хъюрув дургьусса хъуруннайн. Щябивтун жугу тушакрай, зун дикIайва хъуниха.
КъакIулли, Лаккуя бизан байни, цукунми, ци журалулми щархъурду, жяматру личIи буллай бивкIссарив. Жул шяравалу оькки­сса кIанай дакъая. Шяравух кIира-кIира нех най дия, кьасса къурду бия, лухччив дия. Шяраву хъунмасса школа бия, совет бия. Мукьра шяравалу дурургун дия жул советрах: Гьамиящи, Ккацран, ЦIущул ва 2-мур ЦIувкIул. Аммакьай дянивату Гьамиящи ва Ккацран бизан бувну бия.

Дяъви къуртал хьун шин лирчIсса чIумал, бачин бувнав, бизан бувну, вари чинсса цикIуй ласунгу къабивтун – шанма-мукьва кулпатран ца аьрава дия ккаккан дурну. Жул буссия ца муххал пIилцIу чирахъ, на га, циваннив, ттущала ласлай уссияв, амма, ласун къаивтун, га ттуща зевххуна. Му зат ттигу-шилагу дакIния къабуккай.

Лаккуя Щурагьун бияннин, мюрщи-хъуни къакуну, бахьтта бувкIру. Яла тIурча, Щурагьату Гьанжилив, Гьанжилия Хасаврайн товарный поездрал вагоннаву биян бувнав. Хасавраяту лавгру бахьтта – гьарца ккаккан дурсса шяравун.
Байбивхьуна яла оьсса оьр­му: ккашилсса оьрчIал ди­къарсса ахъулсри канай, гьава къабакьлай, къашай хъанай, литIлай байбивхьуна чIявусса инсантал.

ХIакьинусса кьинигу ттун къакIулли ттула ниттил, ссил, уссил гьаврду. Ниттин ккавкмур цуппа бити. Ттула ниттил був­сса захIмат нажагьссаннал бакъа къабувхьунссар тIун икIара. Жу миналул хьусса шяраваллил лагма-ялтту авлахъру бия, тиканнан, ццуццун ххявхсса. Хъами-оьрчI къакуну, хьулли, рикIру ларсун, ми кIанттурду тиканнацIа марцI буллай бивкIссар. Яла, тракторданул кумаграйну гъайкуну, личин байва мархри. Ми къуркъутив ишла дуллай бикIайва, цIу дирхьуну, къатри гъили бан. Му бакъассагу, ттукку-аьрава дунал къуркъутив Хасаврай даххангу лагайва.
Ттул ниттил щяпая парачив, хъурзилтту щащайва, чIатулттив, цIушив бахIайва. КъакIулли, ккав­кцириннуллив, захIматраллив, на 2-мур класс­раву дуклакисса чIумал нину, цакуну къашавай хьуну, жуяту батIул хьуна – 35 шинаву!

Ппу тIурча, дяъвилия зана хьуну мукьах колхозрал гъаттарачIа хIухчушиву дуллай уссия. Мугу, на 9-чин класс­раву усса чIумал, 49 шинаву лавгуна аьпалухьхьун – дяъвилийгу, оьрмулувугу бакIрачIан бувкIмунил бас увхьунссия.
Яраппий, я Аллагь, ттунгу, на кунмаминнангу ккавкмур щинкIуй къаккакканнав, дяъви къахьуннав. Ттулацириннахлурив къакIулли, Аллагьнал ттун буллуну бур ла­хъисса оьрму – апрельданул 14-нний ттун хьунтIиссар 83 шин. Ца шин ялагу ххи хьурча, на бутан най ура ниттил ва буттал шинну цачIун дирчуссаксса оьрму.

Ттул ппу – Аьбдулкьадиров Рамазан (1904 ш.у.)
Ттул нину – Аьбдулкьадирова Хамисат (1913 ш.б.)
Нава – Аьбдулкьадиров Аьбдулкьадир (1936 ш.у.)