ХIурмат бара ниттил, сагъну дунура!

ЛатIипат душ ПатIиматлущал

Мартрал 8-нний «Илчи» кказитрай дуккав жулва гьун­чIукьатIири душнил, Штанчаева ПатIиматлул, цила ниттиха, ЛатIипатлуха, чирчусса назму. 

ДакIнивух тIааьнсса марч бивщунни, хъинну ххари хьура. Циван учирча, нину-ппу сагъсса чIумал оьрчIан, душваран гай ххира бансса, гайннахь барчаллагь учинсса пикри къашай, му нитти-буттайсса буржну чIалай бикIайхьунссар. Ттунгу шикку бусан ччан бивкIунни ЛатIипатлуя ца-кIива махъ.

Ттун кIулши хьуния махъ ЛатIипат бия шяравусса колхозравугу, шаппагу мудан зузисса, бигьалагаву цирив къакIулсса хъамитайпа.
Дяхтта колхозрал даву къа­личIан ванил цила хъу-лух­ччинулсса, къушлил давурттал­сса хьхьувай байва. Ва бия колхозрал ка къаччуччин къяцIа. Даву захIматни, халкь махъаллил хьусса кIанттурдай, цалчин ЛатIипат бикIайссия. Укун­са хъаннийнни учайсса ва учин лайкьсса «Жул яхIлувтал» куну.

Балайлуву бур укунсса ххару:
«Дунияллий ина
сагъну дуссаксса
Цукун зана бави
винсса бурж, дадай!».
ТIайлассар, ниттил захI­мат­рал бурж зана бан къашай­ссар. Амма дурсса аякьалийну, хIурматрайну ниттил дакI гъили лаган дан шайссар.
ПатIимат цуппа къушлил хьуну махъ мудангу цилла нину аякьалий ядуллай бур. Ниттища жагьилний лаххан къархьумургу лахлахи дурунни, къадуркумургу дукан дуллай бур. Ни­ттил бакI цIунсса чара бакъар я душнин ПатIиматлун, я вания бивзминнан – Заурдун ва Фирузан. Дяркъу хъанан дикIайхту, бувкIун, буцайссар ЛатIипат Бакуйн, байссар цащава шай­сса хIурмат кIилахъан ниттиха ва ниттил ниттиха. Гъинттулгу битаванссия вайннал ЛатIипат тихва, амма ЛатIипатлул дакI ГьунчIукьатIув кIункIу тIун дикIай, гъилишиву дагьайхту.
Ванийн бакъарив учайсса «Ахир хайрданийн дурксса инсан» куну.
Вана бакIуйн бувккунни ЛатIипатлул бихьлай бивкIсса захIматгу.
Ниттил лякьлуя бизаймигу ПатIимат кунмасса бизаннав. Инава вила ниттиха був­сса хIурмат вихавагу баннав вила оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, ПатIимат!
Вин ГьунчIукьатIрал шяраваллил ниттихъал чулуха хъунмасса барчаллагь.

Асият Дандамаева