ХIарачат бунал хьхьичI дуниялгу тIитIайссар

Дуккаврих, кIулшивурттах гъира буманахун цичIавгу дахкъачай цала мурадирайн иян ва, ххуйсса пишакаргу хьуну, оьр­мулул тIайласса ххуллу язи бугьан.

Ххарисса хавар бувкIунни Воронежрая Бархъаллал шяравасса ЯхIъяевхъал кулпатравунгу. Вайннал арс, ХIусайн, Тамбовуллал область­райсса Мичуринскаллал паччахIлугърал аграр университетрал экономикалул факультетгу ЯтIул дипломрай къуртал бувну, утти диссертациягу дурурччуну, экономикалул элмурдал кандидат хьунни тIисса.


Залму АьбдурахIманова
ХIусайннул хIазран бакъар, ва журалул дуккаврил идарагу язи бувгьуну, мивун дуклан уххан­шиврул школалийва хIарачат буллай ивкIсса. Ва цувагу аьрщараха, ризкьи-кьинилуха зузисса нитти-буттал къушлий хъуна хьусса, захIматрал кьимат кIулсса жагьил ур. Хъунагу хьуну ур ХIусайн Бабаюртуллал райондалийсса Бархъаллал къутандалий. Ванал нитти-буттал – ХIусманнул ва Чапаевкалиясса Саригуллул сайки 30 шин хъанай дур, шикку миналулгу хьуну, зий-захIмат буллай.

ОьрчIал кIулшивурттал ялув бавцIусса нитти-буттал, цивппа яхъанахъисса кIанай школа бакъа тIий, ХIусайн Каспийс­калийсса школа-интернатрайн дуклан тIайла увккун ур. ХIа­сил, ЯхIъяевхъал кулпатраву кIулшивуртту ласаврих хъунна­сса къулагъас душиву чIалай бур вайннал душ Хамисатгу, ЯтIул дипломрай Дагъусттаннал медициналул университетгу къуртал бувну, цIана ординатуралий дуклай бушиврух бурувгун.
ХIусайн университетраву дуклакиссаксса хIаллайгу, вузрал каялувшиндарал тIайла уклай, гьуртту шайсса ивкIун ур студентътурал дянивсса олимпиадарттай ва конкурсирттайгу. ДуккаврицIун цува дуклакисса шагьрулул цачIундур командалущал футболданул ва куклумур атлетикалул бяст-ччаллавухгу гьурттушиву дайсса диркIун дур.

Укун хIарачат бусса жагьилнахь вузрал хъуниминналгу, архIал дуклакиминналгу тавакъю бувну бур цачIавасса аспирантуралийн уххан. Шикку дуклай уна, ХIусайннухьхьун ихтияр дуллуну дур Мичуринскаллал аграр университетраву дарсру дихьлангу. Утти тIурча, экономикалул элмурдал кандидатгу хьуну, ванал хьхьичI ва элмулувунсса ххуллу-хха хъиннува гьарта хьушиврун хIисав бан бучIиссар.
Барчаллагь ХIусайннул нитти-буттан, укунсса арс тарбия аврихлу ва тIайлабацIу хьуннав цан вания гихунмайсса оьрмулувугу.