ХIалал бувссар ина хIурмат

Сиражуттин ХIажимирзаев

1944 шинал Ваччиял шяраву Ккуллал райондалул хъунама гъаттарал хIакин ХIажимирзаев ХIажимирзал ва Аймисайл кулпатраву увну ур арс, цIагу Сиражуттин дирзун дур.

Сиражуттиннул ппу ХIажи­мирза, ца лакрал дянив акъа­ссагу, щалагу Дагъусттаннай бусравсса хIакин ивкIун ур. Ва лайкь хьуну ур Лениннул ордендалун ва цаймигу орден-медаллан, Дагъусттаннал ва РСФСР-данул хIурматлувсса ветврачнал цIанин. Буттал ирс лайкьну кьамул бувсса арс Сиражуттин, 1962 шинал Ваччав 10 классгу къуртал бувну, увххун ур Ленинградуллал Жамирду бай институтравун.

1968 шинал институт къуртал бувну махъ, Сиражуттин тIайла увккун ур цала касмулий зун Къазахъисттаннал хъуншагьрулийн – Алма-Аталийн. Сиражуттин Алма-Аталийн увкIун ур, цIуну бувсса кулпатгу архIал бувцIуну. Дяъви байбишайхту, Каспийск шагьрулияту Алма-Аталийн бизан бувну бивкIссар дяъвилул ярагъ бувайсса завод. Сиражуттингу зун ивкIун ур дяъвилул ярагъ – торпедартту ва ракетарду дувай­сса, ххишала бакъа кьюлтIсса завод­рай. Шанна шинай инженернал даву дуллайгу ивкIун, Сиражуттин ивтун ур га заводрал яла агьаммур ва хъунмамур цехрал хъунаману. Ванал биялалий 700 инсан зий ивкIун ур.

АцIра шинава заводрай зий дурсса чIяруми шинну Иссык-Куллайсса полигондалий дурну дур, гай цалла дуллалисса торпедартту, ракетартту иширайну ххал дуллай, гай хьхьирил дяъвилул пишакартуран ишла дан лахьхьин дуллай.

АцIра шинава, цанна ххирасса ишласса давугу кьадиртун, Сиражуттиннун гьан багьну бур цIусса даврийн. Ва тIайла увккун ур республикалун аьркинсса энергетикалул цIусса предприятие сакин дуван, ганий каялувшиву дуллан. Гагу дурну, цилла кIанттайн дутайхту, тIайла увккун ур подшипникру бувайсса завод ччаннай бацIан буван. Га давугу Сиражуттиннул бакIрайн дуккан дурну дур. Совет хIукумат даххана хьуну, заводру лакьлан байбихьлахьи­сса чIумал, Сиражуттин ивтун ур Къазахъисттаннайсса Да­гъусттаннал республикалул хъунама вакилну. Миккугу ванал ккаккан бувну бур цащара ччимур даву дирчIан дурну дуван шайшиву. Ва даврихлу ванан дуллуну дур Национал комитетрал хIурматрал грамота. Дагъусттан Республикалул Госсоветрал указрайн бувну, ХIажимирзаев Сиражуттин лайкь хьуну ур «Государственный советник Республики Дагестан 2-го класса» тIисса чиндалун.

Махъсса шиннардий Да­гъусттаннайн зана хьуну, ши­ккугу ГьунчIукьатIрал ккурандалул давурттавух чялишну гьурттушинна дуллай ур буттал шяравалу ядувансса, махъа нанисса никир­ттансса тарбиялун­сса давуртту дуллай.
ХIурмат ххисса Сиражу­ттин, вила жяматрал лайкьсса арс! Дулуннав ви­хьхьун цIуллушиву, яаннав ина Заннал!

ХIажибутта ХIусайнов,
«Возрождение Унчукатля» ккурандалул председатель