ХIаз бия мюрщи къашайшалтрангу

Апрельданул 1-нний кIицI лагайсса хъярч-мах­сарарттал кьини МахIач­къалаллал ОьрчIал ва чIаважа­гьил­турал реабилитациялул центрданий тяхъашивуртту ва хIазсса тIуркIурдал шадлугъ хьунни.

Цала цIунцIиярттугу хъамадиртун, артистурайн ва къавтIалтрайн яржа къабивтун, яла чялишми бия мюрщи оьрчIру. Бувккунни вайннал шеърирду, увкунни тяхъасса балайрду ва гьуртту хьунни циняр хъярч-махсарарттал конкурсирттавух.

Центрданул пишакартурал бусаврийну, вайннал хIарачат байсса бур ччя-ччяни шиккусса мюрщи къашайшалтран укун­сса журалул шадлугъру сакин дан, цанчирча тяхъашиврул ва хIазсса тIуркIурдал оьрчIру дири буккан бувну, макьугу даркьуну, цаннащал ца хъиннува мачча хьун бувайну тIий.

З. АьбдурахIманова