Хъунил мажлис

Апрельданул ряххулчинмур кьини Хъунил байран кIицI ларгунни КIямашрал жяматрал.

Цалчин, аьраххуллия Гьун­чIукьатIрал шярахун бияннинсса ххуллул манзилданий бувгьунни аьрай талай бивкIсса, кIивагу жяматрал арсурвавран цIа кусса «Славалул аллея».
КIилчинмур байранну хьунни КIямашрал шяраву Хъарас щаву.

З. Аьбдуллаева
Гьашину хъув увккунни Сургут шагьрулий зий диялсса шинну хьусса МахIаммадов Гъази Жабраиллул арс. Кулпат, оьрчIру, уссурссу, гъан-маччами, шяравуми лагма лавгун, хъинну тяхъасса мажлис бувунни МахIаммадовхъал кулпатрал.
КIюрххил, хъуначу ХIасан­хIусайн хьхьичIну, лавгунни хIатталлийн зикри бишин. Кьамул Заннал баннав!

Бувунни ккунукрал ххункIру, цинявппа душру-хъами лагма лавгун, ца-ца бувкуну, дакI ду­ччинсса. Дайсса аьдатирттай, уричул рахIугу лавххун, къуттакьяпуву увккунни хъузала хъарасрал хъирив. Дуаьрттугу дуллай, щарнил лувсса хъунивух диргьунни хъарас, бивщунни ххуржинттава гьанна. Хъузалаща вайминналгу ирглий ласлай, лагма бувккунни жагьилтал. Хъирив бувунни спорт­рал тIуркIурду, бястлий лечавуртту. ХьхьичIун бувкминнан хъузалал ссу дачIлай бия бартри, буллай бия цадакьартту. Ххяххан бувунни бястлий дучри. Бяст-ччаллу къуртал хьувкун, тIивтIунни авадансса ссуп­ралулмур мажлисгу. Увкунни лакку балайрду. Балай тIий бия бювхъусса чIунил заллу Муъминат Юсупова.

Зу мукунма тяхъану, ххарину битаннав, КIямашрал жямат! Авадансса, баргъ-гъарагъи даркьусса, цIуллусса шин хьуннав, сурду къалмул, ппаллу гъаттарал, ттурзанну яттил чан къахьуннав жула аьзизсса Лакку билаятрай. Ми ядуллан, миннуяту мюнпат ласлан цIуллушиву ва ла­хъисса оьрму булуннав агьалинахьхьун.
ЯлунчIил хъув уккан Ма­хIаммадов Гъазища кьуру лавсунни шяраваллил аксакал МахIаммадов ХIасанхIусайн Мусал арснал. Барачатну лавсъсса кьуру хьуннав!