Ххуйсса инсанная ирсирай ххуйшивур личIайсса

Цала оьрмулул сайки 50 шин виваллил иширттал органнаву личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий гьан дур­сса, цикссагу шиннардий Дагъусттаннал

Ветерантурал советрал председательну ивкIсса, чув ухьурчагу, къуллугърал бурж ссаяргу хьхьичIун ласлай ивкIсса полковник Аьвдулбасир Аьлиевлун вай гьантрай оьрмулул 85 шин хьунтIиссия. ХIайп, къаливчIунни Аьвдулбасир ва оьрмулийн ияннин.


Андриана Аьбдуллаева
ХIакьинусса кьинигу Аьвдулбасир дакIнийн утлайнма бур ванащал зий бивкIми, цинявппагу ва кIулми.
Дагъусттаннал виваллил иширттал органнаву зий ванал хъунна­сса хъар лархъссар. Укунсса пишакартал нажагьсса бакъа хьунакъабакьай тIий, ца зумату кунма, буслай бур ванащал зий бивкIми.
Ттунгу кIулссия Аьвдулбасир МахIаммадович. Цала пиша ххирасса, гьарца чулухасса кIулшивуртту дусса, цува авцIусса кIану чIюлу байсса инсан ия. Оьвчайссия цинярдагу цала мероприятиярттайн. Журналистуращал ихтилат бан ма­хъаллил къашайва тачIав. Ххирая ва мудан чичайва «Илчи» кказитгу. Цайми оьрус мазрай бук­лакисса кказитирттаяр жуламур хьхьичIун ласлан икIайссия.

Жу ччя-ччяни хьунабакьай­ссияв. Ва зузисса куц чIалай, на бикIайссияв гьарца аралуву бивкIссания укунсса пишакартал, цуксса гьаз къахьунссия жула оьрмулул даража тIий.
ЧукIуннал шяравасса Ма­хIаммадлул арс Аьвдулбасир Аьлиев увну ур 1934 шинал апрель зурул 17-нний. Къуртал бувну бур Ленинградуллал финансирттал ва экономикалул институт. Оьрмулул 22 шинаву айивхьуну ур виваллил иширттал органнаву, ОБХСС-рал оперуполномоченныйну зун. Оьрмулул чIавасса унугу, бюхъу-бажар бусса ивкIун ур. ЧIирисса чIумул дянив ванал цIа МВД-лул хьхьичIунсса зузалт­равух кIицI дуллан бивкIун бур. Хъунма хIал къавхьуну ОБХСС-рал хъунаманал хъиривчуну ивтун ур.

Органнаву чара бакъа аьркинсса зузала ушиву чIалай, 1974 шинал Аьвдулбасир гьан увссар дуклан СССР-данул МВД-лул академиялувун. Мугу хьхьичIунну къуртал бувну, зана шайхту ивтссар ОИТУ-лул (Отдел исправительно-трудовых учреждений) хъунаману. 1979 шинал жаваблувсса, каялувчинал гьунар бусса хIаписар оьрмулул 47 шинаву ивтссар Дагъусттаннал виваллил иширттал министрнал хъиривчуну. Полковникнал чин ванал ларсъссар 36 шинаву.

-Аьвдулбасир учIайссия даврийн цинявннаяр хьхьичI, лагайссия цинявннаяр махъ, — тIий бур ванал коллегахъул. Виваллил иширттал органнаву зий ванал лайкь дурну дур цикссагу наградартту. Миннувух дур «За заслуги перед Отечеством II степени» ордендалул медаль, «За заслуги перед Республикой Дагестан» орденну. Ва ия МВД-лул лайкь хьусса зузала, ДР-лул ГоссоветрачIасса Хъунисриннал советрал член.
Пенсиялийн увккун махъ чIярусса шиннардий Аьвдулбасир каялувшиву дуллай уссия цал Дагъусттаннал МВД-лул Ветерантурал советрай, яла цинявппагу Ветерантурал советрай. Шиккугу ккаккан бувссар цала каялувчинал ва сакиншинначинал гьунар. Шамийла-мукьийла увчIуну ивкIссар Аьвдулбасир ва къуллугърайн. Ванал каялувшиву дуллалисса шиннардий Да­гъусттаннал МВД-лул Ветерантурал советрал сий хъинну гьаз хьуссар, ва Аьрасатнаву ца яла хьхьичIунминнувух бивкIссар. 2004 шинал ва ивтссар Дагъус­ттаннал Ветерантурал советрал хъунаману.

Ва ччя-ччяни ияйва къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллуминнал кул­па­тирттачIангу, шанийн багьсса ветерантурачIангу, хьунаакьайва дуклаки оьрчIащал, студентътуращал, журналистуращал.
Ванал итабавкьуссар «Буржирайн хаин къавхьуну» ва «ЛивтIуми абадлий дакIний бикIантIиссар» тIисса луттирду. Ва лу Аьвдулбасир Ма­хIаммадовичлул ттунгу бахшиш бувссия.
Аьвдулбасир рязину икIайва цала кулпатрая, душварая. Ванал кулпат Шагьрузат лавай­сса даражалул ккарччал хIакин бур. Дагъусттаннал медициналул институтрал стоматологиялул факультетгу (цалчинмур выпуск) къуртал бувну, цIанасса чIумалгу республикалул стоматологиялул поликлиникалий зий бур.

Душругу нитти-буттан лайкьсса бур. Динара экономикалул элмурдал кандидатри, зий бур Дагъусттаннал университетраву. Эльвира хIакин бур, зий бур Кисловодскаллал санаторийлий.
ДакIния уклай акъар ххаллилсса зузала даврил уртакьтуран, аякьа дусса оьрмулул дус кулпатран, ххирасса бутта ва ттатта душваран ва миннал оьрчIан.
Ххуйсса инсанная ирсирай ххуйшивур личIайсса.