Ххувшаврил ххуттай

Ххувшаврил байран гьашину хьунадакьлай буру жува 74-чин. Му кьинилуцIун дархIуну райондалий ци дуван­ссарив ттухь бувсуна

Ккуллал райондалул Ветерантурал советрал председатель Аьбдул Загьидиевлул:

— Ккуллал райондалия ­аьрайн лавгссар 2400-нния ливчу­сса чиваркI. Вайннава 1380 талаталал жан дуллуссар Буттал кIанттул тархъаншиврухлу. Ххув хьуну, дяъвилий ккаккан дурсса къучагъшивурттахлу орденнан ва медаллан лайкь хьуну, зана хьуссар 780 инсан. АхIмад-Хан Султан кIийла СССР-данул Виричунал цIанин лайкь хьуссар, ЦIаххуй Маккаев хьуссар СССР-данул Виричу.

ХIакьинусса кьини Ккуллал райондалий Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучитурава сагъну ливчIун ур увагу ца – Хъусращиял шяравасса Сяид ХIусайнаев.

Цуксса хIайпнугу, хIакьинусса кьини та дяъвилул гьурттучитурава сагъну ливчIун ур увагу ца – Хъусращиял шяравасса Сяид ХIусайнаев. Ва цувагу цIана МахIачкъалалив яхъанай ур.
Ккуллал райондалий байран хьунадакьин хьхьичI дакьин дуллай буссар шяраваллавусса гьайкаллу, гайннул лагмасса кIантту. Школарттай, культуралул идарарттай цала-цала шярава дяъвилийн лавгминнан хас дурсса стендру цIу дуллай буссар. Дяъвилул гьурттучитурал щахъами, къинттуллух зий бивкIми ва къанаврттайн лавгминнал цIуллу-сагъшиву ххал дуллай, миннал ялув бавцIуну буссар хIакинтал ва медсестрахъул. Школар­ттай дихьлай буссар «Чувшиврул дарсру». ЧIяйннал шяраву хьунтIиссар СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлул цIанийсса волейболданий буккаврил турнир. Ваччав хьунтIиссар АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса зава ласун футболданий буккаврил турнир. Най дуссар шяраваллаву субботникругу.

Ихтилат бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул