Тариятлул тарбиялувтурал къирият

Апрель зурул ххюнний Суздаль шагьрулий дайдирхьуссия щаллагу дунияллул халкьуннал дянивсса фестиваль-конкурс STAR­GATE­SOFT­HE­WORLD. Ваний гьуртту хьунни «Лезгинка» ансамбльданул школа-студиялул къавтIалтгу.

ПатIимат Рамазанова
«Халкьуннал къавтIаву» тIи­сса номинациялий гьур­тту хьуну, вайннал зунттал халкьуннал къавтIаврил премьера хIисаврайсса «Джигитътал» тIисса къавтIаву дунни. Жюрилул махъ ца бувну, вайннан буллунни цалчинмур кIану.

-Делегациялувух уссия 16 инсан, Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Усманов Рамазан, нагу, къавтIалтгу. ЦIусса къавтIаврил премьералийн, гьай-гьай, жу бюхъу-хIарачатрай хIадургу хьуссияв, ххувшаврищал зана хьунгу, гьай-гьай, тIааьнни. Укунсса ххувшавурттал жувунгу, жул учениктуравунгу хIарачат буллансса шавкь ххишалану рутлатиссар, — тIий бур ва студиялий каялувшиву дуллали­сса цIанихсса хореограф, Да­гъусттаннал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку Тарият Къапиева.

ЧIа тIий буру Тариятлунгу, ванил каялувшиву дуллалисса студиялул къавтIалтрангу цIусса ххувшавуртту!