МарцIсса гьава – инсантуран, нахIусса уртту – яттин

Загьидиев МахIаммад ва Исяев Артур

Лакку билаятрал кьянатшиврия бусласийни, ттун му щялмахъну чIалан бикIай. Циван учирча, жучIава хъинну чIявусса зунттурду бур ятту-гъаттара ябуван бюхъайсса. Ялагу, махъсса ацIунния лирчусса шиннардил дянив Лаккуйсса тIабиаьт кIукIлу хьуну дур.


Ттул буттал шяраваллил хьхьичI дуссар хъуннасса кьасса ар. Ванийн цийнмагу учайссар Вихьуллаар куну. Ва арнил кьиб­лалул чулий бур кувссан тавт­сса, арнил щала чулийх нанисса бархI-ккарк. Ва бурхIал кьиблалул чулий дур хъинну дюрхъуну уртту шайсса Хъювхъиял-Сун.

ЧIивиний ттула ниттищал га сунату инттухунмай къюллу бан навагу цимилагу лавгссара. Жула оьрмулул кицигу хъунмурчIин гана гай оьрчIнийсса шиннардиву бикIайсса ххай ура. Хъиннура ххирану чIалай, агарда гай шинну зунттал шяраву гьан дуван бювхъуну бухьурча. ХIакьинугу ттун хьунабакьай «цахъис хIаллайвагу шяраву яхъанан ччивахха» тIисса инсантал.

Ца-кIира шинал хьхьичI Ла­ккуй дуллалисса ттула къатран аьркинсса нузру Дарбантлив­сса ца ттучандалия ласлай уссияв на. Яла га ттучанчинал, на Дарбантлия 200 километралул манзилданий зунттавун нузру ларсун нанисса кIул шайхту: «Ина усса урахха яла талихI бума инсан»,- куна. Ттучанчинал бувсуна ца укунсса затгу:
— На азирбижан миллатрал инсанна. Яхъанай чIивинийгу, утти­гу, Дарбантуллал махIла тIисса кIанттай ура.

ОьрчIний ссуттихунай дарсирайн увкIсса чIумал, цаппара оьрчIру бикIайва цал шяраву гьан дуварду щаллусса гъи тIий. На гайннай хIайран хъанан икIайссияв, цукунсса дикIайривав шяравалу тIий. Яла шавайн учIайхту, нитти-буттахь цIухлан икIайссияв, жулламур шяравалу чув дуссар тIийча, вай жува яхъанахъими къатрир жула шяраваллу учайва…
Уттигъанну, ялув кIицI дур­сса Вихьуллаарнил баргъбуккавал чулийх шяравун чани бувцусса тталлацIухсса ххуллийх хьуну, на ттула даврил иширай Хъювхъиял шяравун ахьтта най уссияв. Ва арнил зуманив бу­ссар Кушувалу тIисса, лагмасса бурхIардил вивгу лавсъсса, хъунмасса кюнтIа. Бунияла цуппагу кушлуха лавхьхьусса кIану бур. ВаничIату Хъювхъиял-Сунух бакIъялавай най буссар экстремал зумунусса шофертал лагайсса ххуллугу.

Га ххуллийх хьуну най 15 минутIравун ивунав Ваччату Хъювхъун нани­сса пучххуллийн. Цахъи гихунай шайхту, ххуллул чIарав хьунаавкьуна яттичIасса кIия хъювхъиричу. Гьай-гьай, на гайннащал ихтилат бувссия. Гай бия ярглий лагайссару яттичIан тIий. Ххал арча, гайннавасса ца ия Ваччав «Илчи» кказитрал пункт бусса ттула кабинетраву ттущала щяивкIсса Ккуллал райондалул Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдуллул уссу МахIаммад. МахIаммадлущал яттичIасса жагьилсса гама хIухчил, Артурдул, сурат рищун къаацIлай, чансса аварагу увнав. Амма на ванан бувчIин бувссия: «На зу кунма Лакрал билаятрал заллушиву дуллалисса инсантурал суратру ришлан буржлув увну уссара», — куну. Яла, хъяхъавугу дурну, авцIуна на фотоаппарат чIярх чин баннин.
МарцIсса гьава – инсантуран, нахIусса уртту – сунувсса яттин. Цир яла жунна аьркинсса?
Лажин хIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул