ЛяличIисса экономикалул зона

Апрельданул 1-нний ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул каялувшиврий ххал бивгьунни республикалий ляличIисса экономикалул портирдал зонарду дузал баврил масъала.

Масъала ххал бигьаврий гьур­тту хьунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайнов, Кьиб­лалул аьралуннал округрал Каспийлул флотилиялул командующий Сергей Пинчук, Волгоградуллал областрал губернаторначIасса экономикалул советрал член, «Европейская подшипниковая корпорация» АО-лул акционер Олег Савченко ва цаймигу.

БатIаврий гьуртту хьуминнал бувсунни Каспийскалий ляличIисса экономикалул зона баврил хъиншивурттая. Миннал тIимунийну, мунил мурадну хъанахъиссар Дагъусттаннайхчилсса Дунияллул халкьуннал дянивсса транспортрал ххуллурдай хъус гьарзану духхаву ва цIусса зузи кIанттурду хIасул баву. «Каспийлий конкуренция ялу-ялунгу хъун хъанахъаву хIисавравун ларсун, Аьшттарханнал улклул ва Дагъус­ттаннал портирдал кутакру цачIун дуван аьркинссар, ца системалий зуншиврул. Аьрасатнал Ккавкказуллал министерство бавкьунни му пикрилуцIун. «Жун хIакьину ччай бур ихтилат буван Каспийскаллал региондалийх занан бюхъайсса хъуслил чан-чIярушиврия. Каспийлул ххуллурду мюнпатну ишла булларча, бюхъанссар хъус-матахI Мумбайлия Европанавун духхин кьюркьуну ва анаварну», — увкунни «Лотос» ПАО-лул гендиректор Сергей Милушкиннул.
Хьунабакьаву хьуссар АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказуллал ишир­ттал министерствалул сипталийну.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул