Лябуккулий най дур даву

На шинал дайдихьулий бувсъ­ссия, Хъюйннал шяраваллил лувсса Хъуннеххайх­сса ламу хъяхъа куну буну, цIусса ламу буллай байбивхьушиву. Ганияр махъ лавгунни шанма барз.Гиккусса строительтал, царагу кьини лях гьан къадитлай, хъинну ххуйну зий бур. ДацIан давай бур муххая ва бетондалия бувсса ламу бугьлагьисса ттарцIру. Уттигъанну на хьунаавкьура ламу буллалисса участокрал хъунама Агъаев Алимлущал. Ва цувагу Къяннал шяравасса ур.


— ЗахIмат-жапа? Лябукку хъанай бурив? – тIий ура Алимлухь.
— ЦIана дацIан давай буру ялтту ххуллу нантIисса муххая ва бетондалия дурсса ттарцIру. Ламул лахъишиву дур 66 метра, тротуардащалсса утташиву дур 8 метра ва дачIи. Жул идаралийн «УМС-2» учайссар. Идаралул директорну уссар Хъювхъиял шяравасса Кьурбанов МахIаммад. Вай ттурцIардил ялтту бишинтIиссар хIадурнувасса балкарду. Вайннуйн «балки пролетного строения» учайссар. Вайннул лахъишиву дур 15 мет­ра. Вай бувайссар Хасаврайсса «ЖБИ» заводрай. Пландалийн бувну, ламу ноябрь зуруй чулийн буккан бан ккаккан бувну бу­ссар. ЦичIав дахчилачисса дакъар, аьркинлугъру щаллуну дур. Жу шиккува яхъанайгу буру. Бур столовая, бур уттубишайсса вагонну.


— Алим, шикку ци механизмартту зий дур? Зузалт часса бур?
— Бур автокран, экскаватор, бульдозер, бетон хIадур бувайсса миксерду ва цаймигу аьркинсса техника. Зузисса 14 инсан ур, чIявумигу лак бур. Цинявннал цIарду кIицI къадарчагу, бусанна цаппарассанная. Крановщикну ур ЦIуйшиял шяравасса Аьбдуллаев Нуруллагь, миксерданий ур Чаринов Карин, экскаваторщикну ур Шамхалов Шамил, сварщикну ур Тажибов Кьади – вай Ккуллал шяравасса бур. Бур мукунма бетон бутIултрал, арматурартту хIадур дувултрал бригадарттугу. ХIасил, цинявгу цалла касму ххуйну кIулсса пишакартал бур.
— Машаллагь, кабакьиннав зуцIун Занналгу!