Луттирдал зухь яла ххуймурди бусантIисса

Гьарца шинах интту, оьрчIал каникуллал кьинирдай, кIицI лагай «ОьрчIал луттирдал нюжмар». Ккуллал шяраваллил библиотекалул дувай му даву гьарца шинах, шяраваллил кIивагу школагу, культуралул къатлул зузалтгу хIалану.

Цалчинмур кьини хас дурну дия интнил кьинилун. ОьрчIру бувкIун бия бартращал. Библиотекалул зузалтрал бувсуна ва цукунсса байран хъанахъиссарив ва жучIара цукунсса аьдатирттайну хьунадакьайссарив. Яла оьрчIал дурккуна саннарду, увкуна «бартри мяш», увкуна балайрду. Марххала буллалисса кьини душаврийн бувну, къавтIимур бичин къавхьуна.
Яла библиотекалул зузалтрал бувсуна магьри, ккаккан бувна луттирду ва гай щил чивчуссарив. Гьашину А.С. Пушкиннун 220 шин хъанай духьувкун, бавцIуна ганал магьрай. Бувсуна оьрчIалгу Пушкиннул магьри, дуруна «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» тIисса магьлуцIунсса викторина.

ОьрчIал луттирдал нюжмар ларгунни хъинну ххуйну, тяхъану. Цила чIумал Пушкиннул куну бур: «Ккалаккаву – му яла ххуймур кIулшиву ласавур», — куну. Горькийл куну бур: «Ттувусса ххуйми тIуллу хIасул шаврил ялув на луттирданна буржлувсса», — куну.
ОьрчIрув, зугу ккалаккияра луттирду, миннул зухь яла ххуймурди бусантIисса.

Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Читайте также: