ЛехлантIий дур самолетру Гуржиянавунгу

АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропортрая чIал къархьуну дайдишинтIиссар Гуржиянавунсса самолетру лехлай.МахIачкъалалия Гуржиял хъуншагьрулийнсса цалчинсса рейсру дуллай байбишин най бур июнь зурул ахирданий.

Имара Саидова
ЦIуну тIитIлатIисса рейсру дуллантIиссар Myway ва «Ювт Аэро» авиакомпаниярттал самолетирттай. МахIачкъалаллал аэропортрая Гуржиянавун ва ма­хъуннайсса рейсру дуллантIиссар нюжмардий шамийлла: нюжмар, ххуллун, алхIаткьинирдай Boeing B737 ва Bombardier CRJ 200 маркардал самолетирттай.

Утти Дагъусттанная Гуржиянавун самолетирттай биллантIиссар ссятрал мутталий.
Аэропортрал директорнал кумагчи Камила ХIамзатовал бувсунни июнь зурул 21-нний «Ювт Аэро» ва Myway авиакомпаниярттал июнь зурул 29-нний дайдишинтIишиву цалчинсса рейсру дуллай.