ЛахIан дан къашайсса канил заллу

Мартрал 21-23-нний Екатеринбурграй хьусса Аьрасатнал Армрестлинграл чемпионатрай шамилчинсса кIантту бувгьунни Дагъусттаннал цачIундур командалул.

Залму АьбдурахIманова
Щала билаятраясса 400-ннийн бивсса спортсментал гьурттусса ва спортрал бяст-ччалливу хьусса укунсса хIасиллу хъунмасса иширан ккалли бан бучIиссар. Ва чемпионатрай гьуртту хьуну, 80 кг категориялий 2-мур кIану бувгьунни жула лакку оьрчI, Вихьуллал шяраватусса Шяпинал арс ХIажиев Зураблул. Ванал спортравунсса ххуллул шачIанттая жул кказитрай хьхьичIвагу чивчуну бу­ссия.
Ва ххуллухгу Зураб гьурттумур категория ца яла гужсса, мивусса цаппара Европанал чемпионатирттайгу гьурттуну бивкIсса, хъинну хIадур хьусса 31 спортсмен гьурттусса категория бивкIун бур.

-Ттуятува нава щала рязину акъанугу, Аьрасатнал чемпионатрай 2-мур кIанттун лайкь шаву – къаоьккисса хьхьи­чIуннайшиврун ккалли дан бучIиссар, — тIий ур Зураб.
Утти Зураб гьуртту хьунтIи­ссар майрал ахирданий Грециянаву хьунтIисса Европанал армрестлинграл чемпионатрай. Зураблул цала хьхьичI бивхьусса хъунмур мураднугу бур, Аллагьнал кабавкьуну, гьашину октябрьданий Румыннаву хьунтIисса Дунияллул чемпионатрай гьуртту хьунсса ихтияр ласаву.

Барчаллагьрай ур Зураб цала тренер Оьмар Нураттиновлуйн ва цала чIарах авцIусса Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазановлуйн.
Жувагу жула чулуха Зураб­лун чIа учинну утти хьунтIисса кIирагу чемпионатирттая мусил медаллащалсса зана шаву.