Лакку буркив – Мексиканаву

Ца чIумал жул аьрххи багьуна Американал Аризона штатрайсса Тусона тIисса шагьрулийн. Та шагьрулия жу лавгру Мексиканавун экскурсия бан.

Му дия 1990 шин, январь зурул дайдихьу. Бивру жу Мексиканал дазуйсса Американал Новалис тIисса шагьрулийн. Ва шагьрулул дазугу най дур Мексиканавух. Мексиканал дазуйхмур шагьрулунгу Новалис тIисса цIа дур. Ххуллугу тIивтIусса бур, документру ххал буллай ялув авцIуссагу цучIав акъая. Мексиканал чулухуннайсса дазуйхгу ччима инсаннаща дайшишру дакъа гьан бюхълай бия. США-налмур чулухуннаймур дазу ларкьусса дия, итабакьлай бия так визарду думи.

Мексиканалмур Новалис шагьрулий жу хьунабавкьунав шагьрулул мэрнал, мэрнугу бия хъамитайпа. Мунищал жу був­ссия шагьрулувухсса экскурсия. Лавгссияв тиккусса библиотекалийн. Та библиотекалий бия оьр­мулул бугьарасса инсантуран буккин-чичин лахьхьин буллалисса курсругу. Экскурсия буллалийни най дунура итталун дагьлай дия шагьрулул мискиншиву, хьунабакьлай бия чIявусса чIатIалт. Шагьрулуву бия цала дурсса кьай-кьуй, лачакру, шаллу, кьяпри бахлахисса таман­сса базарду. Шаттирахун хьунадакьлай дия, ялтту чятиргу бавкьусса, туристал ва бахьттагьалт бялахъан буллай, щябитлатисса пургъунну.

Экскурсия бувну махъ, мэрнал жу бувцунав ца супермаркетрал кIилчинмур зивулийсса ресторандалувун ах­ттайнсса дукан. Та бия цал архIал 600 инсан кьамул ан бюхъай­сса ресторан. Залгу сайки щалва бувцIуну бия, столлал лях-ляхгу кIи-кIия, шан-шама музыкант щябивкIун, балайрду тIий, руцлай бия. Ца оркестрданун жу хIисав хьуну, «Подмосковные вечера» тIисса балай увкуна, жун хас бувну. Балай ххуй бивзшиву бувчIин буллай, гужну хъат­ру ришлай бивкIру жугу.
Аваданну тIивтIусса ссупралий ттун хIисав хьунни кIюла буккан бувну шавхьсса ччатIру. Га ца лавсун, канан ивкIукун, махIаттал хьунна: бувчIин-би­тан бакъа, бур жулва лакку буркив. Жулва кунма, кIюласса ккирттугу бувну, вив хIуру нисираясса далгугу дирхьуну, тавалий шашан бувну махъ, кIивагу чулуха агъу бувсса, гьамин, жулва буркив бия гай. Ссупралий, дукия, хIачIия дакъассагу, дия мексиканал аьракьи ва чяхирду.

Жу ссупралух щябикIайхту, жучIан увкIуна хIадурнурасса дукрарду ларсун 6-7 официант. Гай дукрардавату жухь зунна ччимур язи дугьияра куну, бувчIингу бувна. Амма гайннувух гай нукIува ттун супралий ккавксса буркив бакъая. Яла на, га ца официантнан, тарелкалий ливчIсса буркигу ккаккан бувну, бучIиссарив вай тIалав буван куну, цIувххуссия. На ци тIий урив мяйжангу бувну, лавсун бувкIуна гассят буркал дурцIусса ланжари ва гайннуцIунсса соусгу. ТIайламур бусан, соус на ххал къадурссия, гай жулва виврарачIан гъанссарагу дакъая.

Буркивми тIурча, ишттахIирай бувкуссия, ттул чIаравмигу, махIаттал хьуну, буруглай бия ттух. ХIасил, гана гайва буркив бувайва ттул ниттилгу. Га дукралун цIа цир куну, на цIувххусса чIумал, испан мазрай «кесивила» (кесадилья) учайссар куну, бувчIин бувна. ТайнначIагу ва дусса дур зунттавусса мексиканал хIухчалтрал хъинну хьхьичIарасса дукра хIисаврай. Нагу бувсъссия тайннахь Ух­ссавнил Ккавкказуллал халкьуннангу ва ца яла ххирамур дукра душиву. Дукрагу дуркуну, ресторандалува бувккун нанийнигу, тайннал кухнилувуцири циняв зузалт бувкIуна жу тIайла бу­ккан. НахIуну дурсса дукрардахлу барчаллагьгу увкуну, жу кьабивтссия та хъамал ххира­сса, хъамаллурал хIурмат бусса ресторан.
Мяйжаннугу, ва оьрму бур чув лякъинссарив, чув дакъахьунссарив къакIулсса зат.

Мусаннип Увайсов